Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Έγκριση κονδυλίου για την κατασκευή σκεπής στο νηπιαγωγείο Αστακού

Έγκριση κονδυλίου για την κατασκευή σκεπής στο νηπιαγωγείο Αστακού

Απόφαση έγκρισης του ποσού των 12.600€ για την κατασκευή σκεπής στο νηπιαγωγείο Αστακού

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα την πρώτη (1η) του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 4145/27-3-2013 έγγραφη Πρόσκληση της ορισθείσης με την 1/2013 απόφαση του Δημάρχου μας, Προέδρου αυτής κας Κωστούλας Κουμανδράκη-Σαμαρά, που επιδόθηκε, σε καθένα από τα εκλεγέντα, με την 2/2013 απόφαση του Δ.Σ., Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο.

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, ευρέθησαν παρόντα 6.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Παντελής Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας κα Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά, κατά την 1/2013 απόφαση Δημάρχου μας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

ΘΕΜΑ 3ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο θέμα ΠΡΟ της ημερησίας διάταξης, που θεωρήθηκε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ από όλα τα Μέλη, εξέθεσε ότι:

1. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 15-7332.010 είναι γραμμένη πίστωση 12.600 €, από Τακτικά, με τίτλο «Κατασκευή σκεπής Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αστακού».

2. Για την εκτέλεση της ως άνω έργου έχει συνταχθεί η 10/2013 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου, προϋπολογισμού κατ’ αυτήν 12.600 € με ΦΠΑ.

3. Ακολούθως (η Πρόεδρος)
α) αφού εξέθεσε ότι παρίσταται ανάγκη εκτέλεσης του ως άνω έργου με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την ως άνω Μελέτη και τις διατάξεις του άρθρου 9 του 171/87 Π.Δ/τος, και του Ν. 3669/08, και
β) αφού πρότεινε να ανατεθεί αυτό στην επιχείρηση του «Ιπποκράτη Πανάγου», αντί του συνολικού ποσού των 12.600 με ΦΠΑ, κάλεσε τα Μέλη ν αποφασίσουν σχετικά.

4) Η Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω αναφερόμενα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Καθορίζει ότι το έργο που θα εκτελεστεί είναι: «Κατασκευή σκεπής Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αστακού», για το οποίο είναι γραμμένη πίστωση 12.600 €, από Τακτικά, στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 15-7332.010, και για το οποίο (έργο) έχει συνταχθεί η 10/2013 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου, συνολικού προϋπ/σμού κατ αυτήν 12.600 € με ΦΠΑ.

Β. Εγκρίνει την διάθεσης δαπάνης ποσού 12.600 με ΦΠΑ €, από Τακτικά, για την
εκτέλεση του ως άνω έργου, και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. εξόδων
15-7332.010

Γ. Αναθέτει, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό μέρος της παρούσας διατάξεις και Μελέτη, το έργο αυτό στην επιχείρηση «Ιπποκράτη Πανάγου», που είναι γραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα Αιτωλ/νίας με α.α. 632, ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 12.600 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2013.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

http://www.astakos-news.gr

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.