Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021

Σκουπίδια από τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου!

Σκουπίδια από τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου!

XYTA PALAIROS1-Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες ,από 30-5-2015, η μεταφορά από τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στο ΧΥΤΑ Παλαιρου  1000 τόνων αστικών στερεών απόβλητων.
-Καμμιά αντίδραση από τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας Γ. Αποστολάκη, σάλος από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης που ζητά έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Με την υπ.αρ. 1241/60975/21-5-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων κ. Διονυσίου Παναγιωτόπουλου, αποφασίστηκε η μεταφορά 1000 τόνων αστικών στερεών απόβλητων με ημερομηνία έναρξης 30-5-2015, απο τον δήμο αρχαίας Ολυμπίας στο ΧΥΤΑ Παλαιρου της 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου -Βόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση της δημοτικής αρχής Ακτίου -Βόνιτσας και του δήμαρχου κ. Γ. Αποστολάκη  ενώ η μείζονα αντιπολίτευση του δήμου Ακτίου -Βόνιτσας αντέδρασε με σφοδρότητα καταθέτοντας αίτηση για έκτακτο δημοτικό συμβούλιο προς τον κ. πρόεδρο του Δ.Σ. και τον δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας.

Εδώ να τονίσουμε ότι σύμφωνα με το υπ. Αρ. 27/19-5-2015 έγγραφο του πρόεδρου του ΦΟΣΔΑ 3ης ΓΕΝ ΑΙΤ /ΝΙΑΣ κ. ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας , αναφέρεται οτι ο ΦΟΣΔΑ 3ης ΓΕΝ ΑΙΤ /ΝΙΑΣ (ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ) έχει την δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης για απευθείας ανάθεση του έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, και οτι οι εργασίες επισκευής που εκτελούνται θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 29-5-2015, αρα ο ΧΥΤΑ παλαιρου δύναται να δεχτεί τα αστικά απόβλητα των δήμων αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου.

 xiromeronews.blogspot.gr 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 29, σε συνδυασμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 παράγραφο 7 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Τη με αρ. 2527/2009 Απόφαση «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83 Β).
8. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός
διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά την παράγραφο 3 του άρθρου 10, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012.
10. Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/8–7–2011 με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
11. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ.27).
12. Την με αρ. πρωτ. 9966/20-12-2005 απόφαση έγκρισης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (ΦΕΚ 24Α).
14. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α).
15. Την με αρ. πρωτ. οικ.115939/3-2-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Λίμνες” της τοπικής κοινότητας Αλφειούσας Δήμου Πύργου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
16. Την με αρ. πρωτ. 1994/16-4-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
17. Την με αρ. πρωτ. 4720/8-11-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».
18. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης του συνόλου των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του Δήμου Πύργου.
19. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
20. Την αρ. πρωτ. 99587/2728/09-04-2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας με θέμα “Παράταση Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας”.
21. Το με αρ. πρωτ. 4091/22-04-2015 έγγραφο αίτημα του Δήμου Πύργου (α.π. 1241/60975/20-05-2015 της Υπηρεσίας μας).
22. Το υπ’ αριθ. 57675/13-05-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕΙ προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
23. Το υπ’ αριθ. 27/19-05-2015 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
24. Τη φέρουσα ικανότητα και την υπολειπόμενη χωρητικότητα του νομίμως λειτουργούντος Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής.
25. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του εξυπηρετούμενου Δήμου, η οποία θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί.
Αποφασίζουμε
την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Δυτικής Ελλάδας.
        Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας, να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) που εξυπηρετούσαν τον εν λόγω Δήμο, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και έχει ως ακολούθως:
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, τα ημερησίως παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, καθώς και τα αστικά απόβλητα που είναι σωρευμένα στους οικισμούς του Δήμου, θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου -Βόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (τέλος ταφής) ανά τόνο καθορίζεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναγκαστικού Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας, Περιφ. Δυτ. Ελλάδος και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
3. Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και την άδεια λειτουργίας αυτού.
4. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.
β. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.
γ. Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.
ε. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Λίμνες».
5. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας οφείλει να μεριμνήσει για την ταχεία λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλωσίμων Κοροίβου, ώστε να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΔΑΥ Πάτρας. Εναλλακτικά, να αναλάβει την λειτουργία του ΣΜΑ ο Δήμος Πύργου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦοΔΣΑ, με σκοπό την εξυπηρέτηση και των λοιπών όμορων δήμων.
6. Ο Φορέας Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. οφείλει:
α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της παρούσας.
β. Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
7. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», που είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της (10) σχετικής Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ.
8. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
9. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υποχρεούται στην υποβολή προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, διμηνιαίας έκθεσης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καθώς και των εντύπων του σημείου 7 και των στοιχείων του σημείου 4β της παρούσας.
10. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υποχρεούται να συναψει Προγραμματική Σύμβαση για τη μεταφορά των απορριμμάτων του με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και να την υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αμέσως μετά την υπογραφή της.
11. Έναρξη ισχύος της παρούσης Απόφασης ορίζεται η 30-05-2015 για ποσότητα χιλίων τόνων (1000t) αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και με την προύπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.