Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Αιφνίδιοι έλεγχοι στο χωράφι για τα πριμ βιολογικών

C90F2B042E2B5918A04C8FBFBAAFB93DΠροετοιµασµένοι ακόµα και για αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, πρέπει να παραµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα όσο µπαίνουµε σε τροχιά πληρωµών, οι αγρότες που εισπράττουν ενισχύσεις για αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα.

Ενώ οι καλλιεργητές παραμένουν απλήρωτοι εδώ από το 2012 οι αρχές απεργάζονται τρόπους για να «κόβουν» δικαιούχους

Η δηµοσιονοµική στενότητα ενισχύει την εκπεφρασµένη πρόθεση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για σαρωτικούς ελέγχους σε όσους αγρότες λαµβάνουν ενισχύσεις µέσω προγραµµάτων, φιλοσοφία που φαίνεται ξεκάθαρα από το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες που έδωσε στη δηµοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρει την ευθύνη των ελέγχων και της διαδικασίας πληρωµών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις 14 ηµέρες. Στην περίπτωση µάλιστα που στην εκµετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν µπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, µε εξαίρεση δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.

«Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µέσω της ειδοποίησης να ενηµερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει συγκεντρωµένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθµό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην Α.Ε.Ε. και να έχει στη διάθεσή του τον φάκελο, µε πληρότητα δικαιολογητικών», επισηµαίνεται στην εγκύκλιο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται παρουσία του κατόχου της εκµετάλλευσης ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκοµίσει στους ελεγκτές τα µητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο των ζώων του για να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη µετάβαση των ελεγκτών στο αγροτεµάχιο, στάβλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαµβάνει η εκµετάλλευσή του.

Έλεγχος σε δυο επίπεδα
Ο έλεγχος των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αποτελείται από δύο τµήµατα: Σε αυτόν που γίνεται σε επίπεδο αγροτεµαχίου/ζωικού κεφαλαίου µε τη χρήση κωδικών λαθών στο φύλλο Β του εντύπου Επιτόπιου ΑΕΕ και σε επίπεδο εκµετάλλευσης σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά δράση.
Μετά το πέρας του ελέγχου, συµπληρώνονται τα υποδείγµατα φύλλων ελέγχου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις που υποχρεούται να τηρήσει ο γεωργός. Σε περίπτωση διαφωνίας ο παραγωγός διατηρεί δικαίωµα ένστασης εντός δέκα ηµερών στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τον διενήργησε, ενώ συγκροτείται τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους της συναφών ειδικοτήτων για την εκδίκασή της, το αποτέλεσµα της οποίας είναι οριστικό.

.agronews.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.