Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, 2020

Δίμηνη πρόσληψη τριών ναυαγοσωστών στον δήμο Ναυπακτίας

nauagosostis Ο  δήμος Ναυπακτίας σύμφωνα με την υπ’αριθμ .240/ 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.70015/7378/22-06 -2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου με διάρκεια απασχόλησης από 1-7-2015 έως 31-8-2015.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α.ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα ο Δήμος θα προσλάβει τρείς (3) υπεύθυνους για τα ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και με φωτ/φο αστυν.ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Γιαννίκα Κων/να (τηλ. επικοινωνίας: 26343-60113) μέχρι την Δευτέρα 29-6-2015 .

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.