Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

37 θέματα στην ατζέντα 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη , 23 Μαΐου. Στην ημερήσια διάταξή του θα τεθούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: «Έργα διευθέτησης στον χείμαρρο Ποταμούλας Δήμου Αγρινίου» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
2. Αποδοχή απόφαση ένταξης και της χρηματοδότησης για το έργο: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
3. Υλοποίηση με ίδια μέσα το έργου: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Άξονα Προτεραιότητας 07» με κωδ. ΟΠΣ «375253» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για τον Άξονα Προτεραιότητας 07.
4. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου: «Αποπεράτωση Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων Δήμου Αγρινίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων 2007-2013 και στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Δυτικής Ελλάδας».
5. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του «Χριστιανικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγ.Νικόλαος Καινουργίου».
6. Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη τροφείων στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας κ΄ Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.ΠΑ), από τους γονείς των φιλοξενουμένων στους Σταθμούς νηπίων για τη σχολική χρονιά 2012-2013.
7. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2012, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (άρθρο 206 Ν. 3584/2007 εργάτες – πυροφύλακες).
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
9. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα – 1ου ΠΚΝΤΜ – 1ης Σ.Σ. έργου: «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών σχεδίου Πόλης Αγρινίου».
11. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού – Μειωτικού) αρχικής κ΄ 1ης Σ.Σ. έργου: «Συντηρήσεις-ανακατασκευές πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεων οδών Παπαϊωάννου, Αναστασιάδη κ.λ.π. οδών».
12. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα αρχικής σύμβασης (τακτοποιητικός) και 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ.. Ξηρόρεμα και συντηρήσεις – διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια – ηλεκτροφωτισμός οδών Τ.Δ. Καμαρούλας» .
13. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Μειωτικού) αρχικής κ΄ 1ης ΣΣ του έργου: «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου – κατασκευή παιδικών χαρών στο Ο.Τ. 274 και κατασκευή παιδικής χαράς στο Δημοτικό Πάρκο».
14. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγ. Κων/νου».
15. α) Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από Καστανόρεμα έως Σκουτερά Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού».
β)Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από Καστανόρεμα έως Σκουτερά Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού».
16. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.Α.) και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων διευθέτηση των χειμάρρων Ποταμούλας».
17. Ανάθεση μελέτης αποτύπωσης και σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος του οικισμού Τροχός Αγρινίου. (Σχετ: η αριθμ. 30/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
18. Επί τροποποίησης ή μη σχεδίου πόλης Αγρινίου του Ο.Τ. 548Β για κατάργηση πεζοδρόμου (Αίτηση Μανιάκη Παναγιώτη). (Σχετ: η αριθμ. 28/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19. Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένη κατάστασης της βορειοδυτικής οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ. 403 επί της οδού Πατριάρχου Καλλινίκου. (Σχετ: η αριθμ. 29/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
20. Σύνταξη πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού στα Ο.Τ.Γ. 346 & Κ.Χ. 1303Α και Διορθωτικής πράξης Εφαρμογής στο 1253 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου. (Σχετ: η αριθμ. 31/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
21. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ Γ762 (περιοχή Αη Βασιλιώτικα). (Σχετ: η αριθμ. 32/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
22. Τροποποίηση στο Ο.Τ.4 του οικισμού Μπαμπαλιού της Περιφέρειας Ελαιοφύτου του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας). (Σχετ: η αριθμ. 33/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Αποζημίωση επικειμένων στο σχεδίου πόλης Αγρινίου περιοχή Αη βασιλιώτικα. στο Ο.Τ. 790, φερόμενων ως ιδιοκτητών Ιωάννας & Αλεξάνδρας Μπάκα.
24. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 217 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής στην ιδιοκτησία του Αθανασίου Μερίτση.
25. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην φερόμενη ιδιοκτησία Ανδρέα Παπαγιάννη που βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ1244-1245 Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου επί αιτήσεως του
26. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην φερόμενη ιδιοκτησία Παναγιώτη Μαργαρίτη που βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ1160 – 1161 Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου επί αιτήσεως του
27. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2012 -2013.
28. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Δήμου Αγρινίου και ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.
29. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012 .
30. Αποζημίωση Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου.
31. Έγκριση της αριθ. 27/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας κ΄ Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.ΠΑ) για αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
32. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ: η αριθμ. 27/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Επιστροφή χρημάτων στο Δήμο Αγρινίου από προμηθευτή.
34. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων.
35. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2012.
36. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
37. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.