Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Ενίσχυση για την παραγωγή σακχαρότευτλων

Ενίσχυση για την παραγωγή σακχαρότευτλων

Έκδοση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 (Β)

«Σύστημα  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων»

του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

 

 

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης από 1/4/2013 έως 31/5/2013. Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 4 εκατ. € και καλύπτει τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής (2013, 2014) της Δράσης (πληρωμές έως 31/12/2015).

 

Η Δράση 2.3 (Β) είναι πενταετούς διάρκειας, θα εφαρμοστεί στις τευτλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εισροών (χημικά λιπάσματα – φυτοφάρμακα) και του αρδευτικού νερού, στην παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές για παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθώς και στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τους παραγωγούς.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι:

 • έχουν υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε
 • είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) &
  • έχουν υπογράψει, ή δεσμεύονται να υπογράψουν μέχρι το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης της Δράσης, σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για την πιστοποίηση της υπό ένταξη εκμετάλλευσης κατά το πρότυπο της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO 2.

 

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης όσοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή έχουν συμμετάσχει σε άλλη Γεωργοπεριβαλλοντική Δράση του Μέτρου 214 του ΠΑΑ, πλην των Δράσεων που αφορούν ζώα καθώς και των δικαιούχων της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στη Δράση 2.3 (Β) για διαφορετικά αγροτεμάχια από αυτά που ενέταξαν στη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία». Επίσης δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι της Πρόσκλησης, όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3 (Β).

 

Παραγωγοί οι οποίοι έχουν λάβει την πρόσθετη ενίσχυση διαφοροποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΑΝ (ΕΚ) 320/2006, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στη Δράση με την προϋπόθεση ότι, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, θα επιστρέψουν το συνολικό ποσό που έλαβαν στο πλαίσιο της παραπάνω ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

 

Επιλέξιμα για ένταξη στη Δράση είναι αγροτεμάχια τα οποία:

 • είναι δηλωμένα είτε στην ΑΕΕ έτους 2012 του υποψηφίου είτε στην ΑΕΕ έτους 2012 άλλου παραγωγού, και την καλλιεργητική περίοδο 2012 δεν καλλιεργήθηκαν με σακχαρότευτλα
 • δεν είναι ενταγμένα σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική δράση
 • κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
 • δεν είναι συνιδιόκτητα

 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΕΕ έτους 2013 του υποψηφίου ως καλλιεργούμενα με σακχαρότευτλα.

 

Τα προς ένταξη αγροτεμάχια δεν θα παραμένουν σταθερά ως προς τη θέση τους στο χώρο κατά τη διάρκεια της πενταετίας, θα καλύπτουν όμως την έκταση ένταξης – ως προς το μέγεθος – για την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι και για τα πέντε έτη εφαρμογής πληρώνονται για την έκταση που έχουν υπογράψει σύμβαση.

 

Επιπλέον των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2, οι δικαιούχοι της Δράσης των οποίων η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχές που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης, δεσμεύονται να εφαρμόσουν μια από τις ακόλουθες Μεθοδολογίες:

 

 • Μεθοδολογία Α (Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων): Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας αζωτούχων λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τις ποσότητες που προβλέπονται στα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών.

 

 • Μεθοδολογία Β (Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων & του αρδευτικού νερού): Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας αζωτούχων λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 30% και της εφαρμοζόμενης ποσότητας αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τις ποσότητες που προβλέπονται στα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών.

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης των υπόλοιπων τευτλοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, επιπλέον των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τη Μεθοδολογία Α (μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων), όπως περιγράφηκε παραπάνω.

 

Το ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων ανέρχεται σε:

 

 • 29,9 € ανά στρέμμα ετησίως για τους δικαιούχους που εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Α.

 

 • 31,8 € ανά στρέμμα ετησίως για τους δικαιούχους που εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β.

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων των δικαιούχων της Πρόσκλησης, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2013.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.