Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Ερώτηση από τη Ν.Φούντα για το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου

Ερώτηση από τη Ν.Φούντα για το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου

ναυπακτοςΗ βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜΑΡ Νίκη Φούντα κατέθεσε ερώτηση με την οποία ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ την παραχώρηση, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, στον Δήμο Ναυπακτίας του κτιρίου της πρώην ΔΟΥ Ναυπάκτου προκειμένου να αξιοποιηθεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην πόλη της Ναυπάκτου για 60 και πλέον χρόνια λειτουργούσαν σε διώροφο κτίριο, εντός του δημoσίου κτήματος ΒΚ 236, οι διοικητικές υπηρεσίες της πόλης. Στο εν λόγω κτίριο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2012, στεγαζόταν και η ΔΟΥ Ναυπάκτου. Το κτίριο έχει έκταση 600 τ.μ μέτρων περίπου, ενώ το οικόπεδο έχει συνολική επιφάνεια 2.420,55 τ.μ.

Το οικόπεδο περιήλθε το 1951 στο Δημόσιο με το με αριθμό 6723/1951 συμβόλαιο δωρεάς του Σ/φου Λιανού, από δωρεά του πρώην Δημάρχου Ναυπάκτου Ανδρέα Κοζώνη με σκοπό, όπως προκύπτει από το συμβόλαιο, το κτίριο που θα ανεγειρόταν να στεγάσει τις τότε Αρχές του Τόπου (Διοικητήριο). Μάλιστα στο συμβόλαιο αυτό οριζόταν ότι η δωρεά γινόταν «όπως παραχωρηθεί εις τον Δήμον Ναυπάκτου αναλόγου χώρου εις το διηνεκές άνευ μισθώ-ματος η χρήσις δια την εν αυτώ εγκατάστασίν του». Στη συνέχεια, για λόγους καθαρά λει-τουργικούς των διαφόρων υπηρεσιών, οι οποίες εν τω μεταξύ επεκτάθηκαν και είχαν ανάγκη του χώρου του Διοικητηρίου, η ρήτρα αυτή εξαλείφθηκε και το κτίριο αποδόθηκε εξ ολοκλή-ρου και χωρίς δέσμευση στο Δημόσιο. Όμως η επιθυμία του δωρητή ήταν στο κτίριο αυτό να στεγάζονται πρωταρχικά και στο διηνεκές, οι υπηρεσίες του Δήμου, τον οποίον θεωρούσε, ήταν και είναι η κορυφαία Αρχή της περιοχής, και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.

Το συγκεκριμένο κτίριο μετά του οικοπέδου του, ιδιοκτησίας πλέον του Δημοσίου, βρίσκεται στην θέση «Βατόβρυση», εντός των ΟΤ 89 και 90 που χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου. Καταλαμβάνει περιοχή εντός της ζώνης του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της Ναυπάκτου, στον οποίο, βάσει του Γ Π Σ, προβλέπονται αποκλειστικά πολιτιστικές χρήσεις. Εκεί, άλλωστε, γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους διάφορες πολιτιστικές εκδηλώ-σεις, σε συνδυασμό – και δίπλα (σε επαφή)- με την «Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Βιβλιοθή-κη».

Ο Δήμος Ναυπακτίας, ο οποίος συγκροτήθηκε από τη συνένωση έξι (6) πρώην Δη-μοτικών Ενοτήτων στερείται δημοτικού καταστήματος ικανού να στεγάσει το σύνολο ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του. Για τη στέγαση των υπηρεσιών του ο Δήμος, σήμερα, μισθώνει, εξ ανάγκης, κτίρια, πολλές φορές δυσλειτουργικά, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά για μισθώματα, σε διάφορα σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα τη απουσία εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών –κατάσταση που αποτελεί το ζητούμενο– και την τα-λαιπωρία των δημοτών.

Ο Δήμος έχει απόλυτη ανάγκη ενός τέτοιου κτιρίου, με σκοπό να συγκεντρώσει και να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του, γι’ αυτό με το με αριθ. 39813/30-11-2012 έγγρα-φό του απευθύνθηκε εγκαίρως στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔΑΕ) και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) στους οποίους,

αφού εξήγησε όλα τα προαναφερόμενα, τους εξέθεσε ότι η χρήση του κτιρίου αυτού από οποιαδήποτε άλλη (πλην του Δήμου) Αρχή ή Υπηρεσία ή από ιδιωτική επιχείρηση:

α. Θα είναι εκτός της βούλησης του δωρητού Ανδρέα Κοζώνη, γεγονός που θα έχει αποτρε-πτικό αντίκτυπο στους προτιθέμενους να δωρίζουν προς το Δημόσιο και τους Δήμους ακίνη-τά τους και

β. θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργικότητα της πόλης, γιατί το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης Ναυπάκτου, μέσα στον αρ-χαιολογικό χώρο και αποτελούν τμήμα μείζονος χώρου, που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. προβλέ-πονται και πραγματοποιούνται αποκλειστικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Περεταίρω εξέθεσε στους άνω φορείς ότι η παραχώρηση του κτιρίου αυτού στο Δήμο Ναυπακτίας, με οποιαδή-ποτε έννομη σχέση (πώληση, εκμίσθωση κ.λ.π) εκφράζει, τη βούληση και την επιθυμία σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ναυ-πακτίας, όλων των φορέων της πόλης (πάσης φύσεως συλλόγων, ενώσεων, του Εργατικού Κέντρου κ.λ.π.) καθώς και όλων των κατοίκων της πόλεως Ναυπάκτου και του Δήμου Ναυ-πακτίας, οι οποίοι θεωρούν το συγκεκριμένο κτίριο ως «το κτίριό τους», δηλαδή το «δικό τους κτίριο». Τέλος με το άνω έγγραφό του ο Δήμος ζήτησε από τους άνω φορείς να του πα-ραχωρηθεί το συγκεκριμένο κτίριο με οποιαδήποτε έννομη σχέση (εκμίσθωση, πώληση, χρη-ματοδοτική μίσθωση κ.λ.π). Μάλιστα, για να είναι περισσότερο επικερδής για τους άνω φο-ρείς η αξιοποίηση του εν λόγω κτιρίου, ο Δήμος πρότεινε και προτείνει, να συμμετάσχει επί ίσοις όροις, σε οποιαδήποτε πλειοδοτική Δημοπρασία είτε για πώληση είτε για εκμίσθωση.

Επί του προαναφερόμενου εγγράφου, το ΤΑΙΠΕΔ απάντησε με το με αριθ. 8337/13-6-2013 έγγραφό του, στο οποίο μεταξύ των άλλων, απευθυνόμενο προς το Δήμαρχο Ναυπα-κτίας, έγγραφε ότι: «το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου έχει προεπιλεγεί για αξιοποίη-ση από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε και στη σχετική συνά-ντησή μας. Το τελικό σχέδιο αξιοποίησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ωστόσο θεωρείται βέ-βαιο ότι θα συνυπολογιστούν οι γειτονικές χρήσεις και οι προσδοκίες των τοπικών αρχών».

Βάσει πληροφοριών, οι αρμόδιοι φορείς, και εν κατακλείδι το Υπουργείο Οικονομι-κών, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους τα παραπάνω, δηλαδή το καθολικό αίτημα των κατοί-κων και του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα και, όπως πληροφορηθήκαμε, το κτίριο υπάρ-χει βούληση να δοθεί για να στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου, η Τροχαία Ναυ-πάκτου και το Λιμενικό σώμα.

Κατόπιν αυτών,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί η βούληση του Υπουργείου Οικονομικών βά-σει των παραπάνω τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και της θέλησης της τοπικής κοινωνίας; Πρόκειται το εν λόγω κτίριο να παραχωρηθεί στον Δήμο Ναυπακτί-ας με οποιαδήποτε έννομη σχέση;

Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.