Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Καθηγητές: Πως θα υπολογίσετε τη μισθοδοσία σας

Καθηγητές: Πως θα υπολογίσετε τη μισθοδοσία σας

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για οικονομικά θέματα»

Με αφορμή απορίες και ερωτήματα συναδέλφων, που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που βλέπουν στο σύστημα «Αθηνά», σχετικά με:
1. τη διαμόρφωση των μισθών με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου (Ν. 3986/2011),
2. τη διαμόρφωση των Βασικών Μισθών του Νέου Βαθμολογίου – Μισθολογίου (N. 4024/2011),
3. τις ασφαλιστικές εισφορές-κρατήσεις που καταβάλλονται,
4. τις αναδρομικές αυξήσεις – κρατήσεις λόγω διαφοράς Παλαιού και Νέου Μισθολογίου και
5. τις υπόλοιπες αναδρομικές διαφορές,
διευκρινίζουμε τα εξής:

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (Ν. 3986/2011).

Με την ψήφιση του Ν. 3986/2011 (μεσοπρόθεσμου) την 1η Ιουλίου 2011, καθιερώθηκαν:
α) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθρο 29) και
β) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και η ειδική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ του ΤΠΔΥ (άρθρο 38).
Οι εισφορές αυτές για το 2011 παρακρατήθηκαν αναδρομικά ήδη το τελευταίο τρίμηνο του 2011 και παρακρατούνται πλέον κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του κάθε υπαλλήλου.

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΕΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 4024/2011).

Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Ειδικότερα, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος έχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο Βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στο Βασικό Μισθό του Βαθμού αυτού ως εξής:
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 0-3 έτη: Βαθμός ΣΤ΄,
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 3 έτη και μία (01) ημέρα: Βαθμός Ε΄,
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 9 έτη και μία (01) ημέρα : Βαθμός Δ΄,
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 15 έτη και μία (01) ημέρα : Βαθμός Γ΄,
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 21 έτη : και μία (01) ημέρα Βαθμός Β΄.
Για τους υπαλλήλους ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας υπάρχει διαφορετική διαβάθμιση (βλέπε άρθρο 28).
Όταν ο υπάλληλος έχει χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού ανά διετία για τους βαθμούς Ε-Δ-Γ και ανά τριετία για τους βαθμούς Β και Α, υπό προϋποθέσεις (μετά από αξιολόγηση, ειδικό ποσοστό ανάλογα τον κατεχόμενο Βαθμό κλπ.).
Όταν ο υπάλληλος κατέχει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) προωθείται κατά δύο (2) έτη. Όταν κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα προωθείται κατά έξι (6) έτη. Όταν κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) προωθείται κατά επτά (7) έτη. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ισχύσει και για τους υπηρετούντες υπαλλήλους που αποκτούν κάποιον από τους παραπάνω τίτλους μετά την κατάταξή τους και αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση για αναγνώριση της συνάφειας στο ΠΥΣΔΕ.
Παράδειγμα: Υπηρετών εκπαιδευτικός με 5 έτη και 2 μήνες υπηρεσίας την 01/11/2011, κατατάσσεται στον Ε΄ Βαθμό ( με πλεονάζοντα χρόνο 2 έτη και 2 μήνες) και στο ΜΚ 01 (με πλεονάζοντα χρόνο 2 μήνες).
Υπηρετών εκπαιδευτικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με την ίδια προϋπηρεσία θα καταταγεί στον Ε΄ Βαθμό (με πλεονάζοντα χρόνο 4 έτη και 2 μήνες) και Μ.Κ. 02 (με πλεονάζοντα χρόνο 2 μήνες).

Η εξέλιξη σε Βαθμούς των μισθοδοτούμενων, θα γίνει αργότερα (μετά την προβλεπόμενη αξιολόγηση) και με νεότερες διευκρινήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.
Η εξέλιξη σε ΜΚ των μισθοδοτούμενων, θα γίνεται στο εξής, με τη συμπλήρωση διετίας ή τριετίας στο ΜΚ, ανάλογα, και μέχρι το τελευταίο ΜΚ του κατεχόμενου Βαθμού, έως να ρυθμιστεί και η εξέλιξη σε Βαθμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Πολλοί συνάδελφοι παίρνοντας στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν βλέπουν το Βασικό Μισθό (Β.Μ.) που αντιστοιχεί στο Βαθμό και το ΜΚ στο οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Αυτό συμβαίνει διότι η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 ρυθμίζει τη διαφορά των αποδοχών, που προκαλείται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου (Ν.Μ.) σε σχέση με το παλαιό (Π.Μ.), είτε αυτή είναι θετική (αύξηση), είτε είναι αρνητική (μείωση).

Α. ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΥΞΗΣΗ)
Εφόσον με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε με το παλαιό στις 31-10-2011, η αύξηση αυτή χορηγείται ως εξής:

α) Εάν η μηνιαία αύξηση είναι μέχρι 50 €, αυτή καταβάλλεται άμεσα.

β) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 50 € και μέχρι τα 100 € καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
Π.χ.: εκπαιδευτικός ΠΕ κατηγορίας, με 21,5 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσεται την 1-11-2011 στο Β΄ Βαθμό και 0 Μ.Κ. Άρα, δικαιούται το Βασικό Μισθό (Β.Μ.) του Βαθμού Β΄, δηλ. 1906 €.
Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε το Μ.Κ 7, σύμφωνα με το παλαιό μισθολόγιο και έπαιρνε τις παρακάτω αποδοχές:
1425 Β.Μ. +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. +50 Κίνητρο Απόδοσης =1848,15 €.
Αυτός δικαιούται Αύξησης: 1906-1848,15 =57,85 €.
Επειδή ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι μεταξύ 50 και 100 €, δίνεται ισόποσα σε 2 έτη. Το ήμισυ της αύξησης (57,85 :2)=28,93 € δόθηκε από 1-11-2011, και το άλλο ήμισυ θα δοθεί από 1-11-2012.
Συνεπώς, από 1-11-2011 έως 31-10-2012 ο Β.Μ διαμορφώθηκε: 1906 – 28,93 =1877,07 €,
ενώ από 1-11-2012 και εφεξής θα διαμορφωθεί ο προβλεπόμενος, ως εξής: 1877,07+28,93 =1906 €.

γ) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη των 100 €, αυτή καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.
Π.χ. : Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός της περίπτωσης β΄, με 21,5 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 λαμβάνει και το επίδομα του διευθυντή σχολικής μονάδας, οι αποδοχές του είναι:
Β.Μ. 1906 + 300 Επίδομα Διευθυντή =2206 €
Οι αποδοχές του στις 31-10-2011, σύμφωνα με το παλαιό μισθολόγιο, ήταν:
1425 Β.Μ. +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. +50 Κίνητρο Απόδοσης +235,59 Επίδομα Διευθυντή =2083,74 €
Αυτός δικαιούται Αύξησης: 2206 – 2083,74 =122,26 €.
Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 100 €, θα δοθεί ισόποσα σε 3 έτη ως εξής:
122,26 :3 =40,75 € η κάθε ετήσια δόση.
Επομένως, ο Β.Μ. θα διαμορφωθεί ως εξής:
1906 – 81,50 =1824,50 € από 1-11-2011,
1824,75 + 40,75 = 1865,25 € από 1-11-2012 και
1865,25 + 40,75 = 1906 € από 1-11-2013. Δηλ. ο νέος Β.Μ. του Βαθμού Β΄, που δικαιούται, θα εμφανιστεί την τρίτη χρονιά.

Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΕΙΩΣΗ)
Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε στις 31-10-2011, η μείωση αυτή γίνεται ως εξής:

Το ποσοστό της μείωσης υπολογίζεται ως: 100*(Ακαθ.Π.Μ. – Ακαθ.Ν.Μ. )/Ακαθ.Π.Μ.

α) Εάν η μείωση (χωρίς τον υπολογισμό του Επιδόματος Θέσης) είναι μέχρι 25% των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31-10-2011, η μείωση γίνεται άμεσα (από 1-11-2011).

β) Εάν η μείωση (χωρίς των υπολογισμό του Επιδόματος Θέσης) είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31-10-2011, αυτή κατανέμεται ως εξής:
βα) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011 άμεσα (από 1-11-2011).
ββ) Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από 1-11-2012 και εφεξής.
Π.χ.: Εκπαιδευτικός ΠΕ κατηγορίας, με 8 έτη υπηρεσίας, που εργάζεται σε ΣΜΕΑΕ, κατατάσσεται την 1-11-2011 στον Ε΄ Βαθμό και Μ.Κ. 02. Άρα, δικαιούται το Β.Μ. του Βαθμού Ε΄ με Μ.Κ.02, δηλ. 1250 €.
Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός έπαιρνε, σύμφωνα με το παλαιό μισθολόγιο, τις παρακάτω αποδοχές:
1144 Β.Μ. +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Κίνητρο Απόδοσης +157,85 Επίδομα Ειδικής Αγωγής =1725€
Αυτός έχει Μείωση: 1725-1250 = 475 €, που σε ποσοστό μείωσης αντιστοιχεί σε 27,5%. (Ποσοστό μείωσης = 100*(1725-1250)/1750=27,5%).
Επειδή η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011 (1725 Χ 25% = 431,25), η υπερβάλλουσα μείωση (475-431,25= 43,75 €) θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 2 έτη, δηλ 475-431,25= 43,75 και 43,75 : 2 =21,88 €.
Επομένως ο μισθοδοτούμενος θα έχει στη μισθοδοσία του ένα ποσό που θα ονομάζεται μισθολογική διαφορά (ΚΑΕ 0221) και θα είναι:
(+)43,75 € από 1-11-2011,
(+)21,88 € από 1-11-2012
0 € από 1-11-2013.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.
Όταν λέμε συντάξιμες αποδοχές, εννοούμε τις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Κατά συνέπεια, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται και σήμερα επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.
Ο νόμος προβλέπει ότι και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να υπολογίζεται με τις αποδοχές του παλαιού μισθολογίου (Π.Μ.) αλλά η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών τις υπολογίζει με βάση τις αποδοχές του νέου μισθολογίου (Ν.Μ.)
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται διαφορετικά για τους παλαιούς ασφαλισμένους και διαφορετικά για τους νέους ασφαλισμένους, όπως φαίνεται παρακάτω:

Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-1993)
• ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ.: 6,67% επί του Β.Μ. + 140,80 € + Επίδομα Θέσης του Π.Μ.
• Μ.Τ.Π.Υ. : 4% επί του Β.Μ. + 140,80 € + Επίδομα Θέσης του Ν.Μ.
1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του Ν.Μ.
• Τ.Ε.Α.Δ.Υ : 3% επί του Β.Μ. του Π.Μ. για τον ασφαλισμένο και 3% από τον εργοδότη
2% επί των υπόλοιπων αποδοχών του Π.Μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης
• Τ.Π.Δ.Υ : 4% επί του Β.Μ. του Π.Μ.
1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (άρθρο 38 ν.3986/2011)
• ΚΑΤΑΠ. ΑΝΕΡΓ: 2% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (άρθρο 38 ν.3986/2011)
• ΈΚΤ. ΕΙΣΦ. : από 1-1-2012 (άρθρο 29 ν.3986/2011):
o 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 € και
o 2% για εισόδημα από 20001-50000 €.
• ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ.: 2,55% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ.)
• ΦΟΡΟΣ : Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993)
• ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επί όλων των αποδοχών του Π.Μ. πλην Κινήτρου
Απόδοσης + 140,80 €
• Μ.Τ.Π.Υ. : 4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης Ν.Μ.
1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του Ν.Μ.
• Τ.Ε.Α.Δ.Υ : 3% επί όλων των αποδοχών του Π.Μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης και
3% επί του Β.Μ του Π.Μ. από τον εργοδότη
• Τ.Π.Δ.Υ : 4% επί όλων των αποδοχών του Π.Μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης
1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (άρθρ.38 ν.3986/2011)
• ΚΑΤΑΠ. ΑΝΕΡΓ: 2% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (άρθρ.38 ν.3986/2011)
• ΈΚΤ. ΕΙΣΦ. : από 1-1-2012 (άρθρο 29 ν.3986/2011):
o 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 € και
o 2% για εισόδημα από 20001-50000 €.
• ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ.: 2,55% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. (Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ.)
• ΦΟΡΟΣ. : Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

4. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Π.Μ. ΚΑΙ Ν.Μ.

Οι αναδρομικές αυξήσεις ή κρατήσεις προέκυψαν λόγω του ότι για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2011 και Ιανουάριο του 2012 εξακολούθησε η μισθοδοσία να καταβάλλεται με το παλαιό μισθολόγιο, το οποίο έχει διαφορά με το νέο (όπως αναφέραμε παραπάνω υπάρχει αύξηση μισθού σε λίγους μισθοδοτούμενους και μείωση μισθού στους περισσότερους).
Οι συνολικές αναδρομικές αυξήσεις ή κρατήσεις υπολογίζονται με βάση τη διαφορά στις ακαθάριστες αποδοχές μεταξύ Παλαιού Μισθολογίου (Π.Μ.) και Νέου Μισθολογίου (Ν.Μ.) και οι κρατήσεις κατανέμονται σε δόσεις, όπως παρακάτω:
Αν υποθέσουμε ότι ένας Υπάλληλος, Νέος Ασφαλισμένος (Ν.Α.) με ΜΚ 16, σύμφωνα με το Π.Μ., κατατάχθηκε με το Ν.Μ. στο Βαθμό Ε΄ και Μ.Κ. 02, τότε:

α) Σύμφωνα με το Π.Μ. πήρε τις εξής ακαθάριστες αποδοχές για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012: Β.Μ. = 1064 €, Εξωδ. Επίδομα = 288,14 €, Επίδ. Διδ/κής Προετ. = 85,01 € , Κίνητρο Απόδοσης = 50 ,. Επιδ. Σπουδών = 45€, δηλ. 1532,15 € για κάθε μήνα και συνολικά το τρίμηνο: 1532,15 * 3 = 4596,45 € Ακαθάριστα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Ν.Μ. θα έπρεπε να πάρει για κάθε μήνα : Β.Μ. 1250 € και συνολικά το τρίμηνο: 1250 * 3 = 3750 € Ακαθάριστα.
Έτσι, συνολικά το τρίμηνο προκύπτει μια αρνητική διαφορά Ακαθάριστων : 4596,45 – 3750 =(-) 846,45 €, που θα πρέπει να κρατηθεί στις επόμενες μισθοδοσίες.
(Αν ο μισθοδοτούμενος δικαιούται και άλλα επιδόματα που δεν καταργήθηκαν, όπως το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα θέσης, το επίδομα παραμεθορίου, οι διαφορές για αυτά δεν συμψηφίζονται στο βασικό αλλά υπολογίζονται χωριστά. Π.χ. Υπάλληλος Διευθυντής Γυμνασίου (>9 τμήματα) έπαιρνε 235,59 € Επίδομα Θέσης με το Π.Μ. και τώρα παίρνει 300 € Επίδομα με το Ν.Μ. Άρα, εκτός από τη διαφορά στο Βασικό, που υπολογίσαμε παραπάνω, προκύπτει και μια διαφορά στο επίδομα θέσης ίσης με 300*3 – 235,59*3 = (+) 193,23 € ).

β) Ωστόσο, λαμβάνοντας τη διαφορά των 846,45 € για τους τρεις μήνες, του έχουν γίνει ήδη κρατήσεις μεγαλύτερες από όσες θα έπρεπε (οι κρατήσεις δηλ. έγιναν επί του ποσού των 4596,45 € και όχι επί του 3750 €). Άρα, θα πρέπει να επιστραφούν στο μισθοδοτούμενο τα εξής ποσά:
• Υγειονομική Περίθαλψη: [846,45-150 (Κίνητρο Απόδοσης)]*2,55% = (+) 17,76 €
• Καταπολέμηση Ανεργίας: 846,45*2% = (+) 16,93 €
• ΤΠΔΥ Ειδική Εισφορά: 846,45*1% = (+) 8,46 €
Σύνολο επιστροφών συνολικά το τρίμηνο: 43,14 €.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει ρύθμιση και για τη διαφορά κρατήσεων για το ΜΤΠΥ.

Αρχικά, είχαμε αποφασίσει ο διακανονισμός των αναδρομικών κρατήσεων στους εκπαιδευτικούς του Νομού μας, που έχουν μείωση των αποδοχών, να γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να κρατείται στη μισθοδοσία του Μαρτίου (όπως και έγινε για το Μάρτιο). Ωστόσο, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τις υπόλοιπες δόσεις σε τρεις (03) από πέντε (05), και αυτές να παρακρατηθούν τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του ν.4051/2012, που ψηφίστηκε εντωμεταξύ και στο οποίο ορίζεται ότι: «Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (Α΄226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επομένων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012».
Επομένως, ο υπάλληλος του παραδείγματος ενώ όφειλε, σύμφωνα με το δικό μας αρχικό διακανονισμό (βλέπε παρ. α΄) και του οφείλονταν ταυτόχρονα 6 δόσεις (βλέπε παρ. β΄), τώρα μετά τη μία δόση του Μαρτίου (1/6), που ήδη παρακρατήθηκε, θα παρακρατηθούν αλλά και θα του δοθούν ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες 3 δόσεις (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2012) ανάλογα το συνολικό ποσόν των δόσεων.

Οι μισθοδοτούμενοι μπορούν να δουν τις δόσεις των αναδρομικών κρατήσεων στο σύνδεσμο: https://www.athena.net.gr/athena/sxoleia/amoibes.php?am=000****** όπως επίσης και στα υπηρεσιακά σημειώματα, στις γενικές συγκεντρωτικές εκτυπώσεις που τυπώνονται στα σχολεία, καθώς και στην υπηρεσία PersonalInfo για τα εγγεγραμμένα μέλη.

Τα ποσά του κάθε μήνα αθροίζονται αλγεβρικά και καταβάλλονται στους μισθοδοτούμενους σε δύο δεκαπενθήμερα.
5. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τους επόμενους μήνες θα χορηγηθούν ή παρακρατηθούν και όλες οι διαφορές που προέκυψαν σε μισθοδοτούμενους λόγω παρελθόντων μεταβολών και δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα λόγω μετάβασης στο Ν.Μ. Επίσης, θα τακτοποιηθούν και όλες οι διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες χρειάστηκε να κάνουμε δεύτερη τακτοποίηση στο βασικό μισθό τους, πράγμα που αφορά κυρίως διευθυντές και υποδιευθυντές, αφού δεν είχε ενσωματωθεί στην Πραγματική Μισθοδοσία του Οκτωβρίου το επίδομα θέσης.
Ακόμη θα ρυθμιστεί ανάλογα και η μισθοδοσία των αναπληρωτών και των ωρομισθίων μετά τη μισθολογική κατάταξή τους, σύμφωνα με την αριθμ. 2/13917/0022/17-02-2012 Κ.Υ.Α. και το αριθμ. 2/95392/0022/24-02-2012 έγγραφο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τη Μισθοδοσία μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο Επικοινωνία από τις υπηρεσίες σχολείων ή να στείλετε μήνυμα μέσω της υπηρεσίας PersonalInfo.
Θα υπάρξει σχετικό ενημερωτικό δελτίο που θα αφορά στη μισθοδοσία των αναπληρωτών καθηγητών.

 Το έγγραφο αυτό σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε σε παρόμοιο έγγραφο του Γιάννη Μπαλάγκα Ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Ιάκωβος Ι. Παλαιολόγος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.