Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 2020

Κοσμάς: Σατανικά έργα τα καρναβάλια και οι μεταμφιέσεις

Κοσμάς: Σατανικά έργα τα καρναβάλια και οι μεταμφιέσεις

κοσμαςΕγκύκλιο εξέδωσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς για την έναρξη της περιόδου του Τριωδίου.
«Δυστυχώς ὁ πολύς κόσμος συνδέει το Τριώδιο με κοσμικές, καρναβαλικές εκδηλώσεις, με χορούς, ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις και παρόμοια. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το πνεύμα και το σκοπό τοῦ Τριωδίου.Είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών εθίμων, μᾶς κοσμικοποιούν, μας οδηγούν σε σύγχυση, μας αποπροσανατολίζουν, μας οδηγούν στην διακονία της κραιπάλης, της μέθης, της ἀκολασίας. Ὁ διάβολος κάνει «θαυμάσια» το ανθρωποκτόνο έργο του με τις κοσμικές αυτές εκδηλώσεις. Όσοι πιστοί χριστιανοί θέλουν να ζουν το θέλημα του Θεοῦ, να αγιάζονται και να φθάνουν άξιοι προσκυνηταί στο Πάσχα δεν μπορούν να συμμετέχουν στα ειδωλολατρικά και σατανικά αυτά έργα» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης κ.Κοσμάς.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2015

Ἀριθ. Πρωτ.: 88
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72 )

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός τούς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς,
Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς
καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εἰσήλθαμε στήν ἁγιασμένη καί ψυχωφελῆ περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δέκα ἑβδομάδες πρό τοῦ Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου. Διαιρεῖται σέ τρεῖς ἀνίσους ὑποπεριόδους. Τήν προπαρασκευαστική περίοδο, τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία μέ τήν πνευματοκίνητη σοφία της καί τήν ἄμετρη ἀγάπη της, μᾶς χαρίζει τήν πνευματική αὐτή περίοδο γιά νά ἔλθουμε ὅλοι μας σέ πνευματική περισυλλογή, αὐτοσυγκέντρωσι καί ἀνασυγκρότησι.
Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι οἱ βιοτικές μέριμνες, οἱ καθημερινές ἀσχολίες μέ τά ὑλικοσωματικά μᾶς δημιουργοῦν πνευματική νάρκη.
Αὐτή ἡ νάρκη, ἡ χαλάρωσι καί ἡ πνευματική ὑπνηλία, ἄν δέν ἀντιμετωπισθοῦν ἐγκαίρως, θά φέρουν ψυχική ἀτονία, πνευματική θόλωσι καί φθορά, ὀλίσθημα ψυχικοῦ θανάτου.
Γιά νά προλάβη ἡ Ἐκκλησία μας τήν ψυχοκτόνο αὐτή κατάστασι, ἐθέσπισε καί προσφέρει τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Κι ἐμεῖς, συνειδητά, πνευματικά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφείλουμε μέ εὐγνωμοσύνη νά δεχθοῦμε, νά γνωρίσουμε τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι περίοδος κατ’ ἐξοχήν πνευματική, περίοδος ἀνανήψεως, συναισθήσεως, εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἀνακαινίσεως.
Εἶναι περίοδος ἐγκρατείας, προσευχῆς, συνδιαλλαγῆς, συγχωρήσεως, συμφιλιώσεως μέ ὅσους τυχόν ψυχρανθήκαμε.
Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καί μάλιστα ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή στάδιον πνευματικῶν ἀγώνων γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά καλλιεργήσουμε ἀρετές, ὅπως ἡ ταπείνωσι, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, νά εὐτρεπίσουμε ἑαυτούς ὥστε ἕτοιμοι νά ἀνέλθουμε στόν φρικτό Γολγοθά, νά φθάσουμε στόν Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυριακή της Ἀναστάσεως, νά προσέλθουμε «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρειπώτοις χείλεσι» στήν μυστική Τράπεζα, νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».
Γιά νά τά ἐπιτύχουμε ὅμως ὅλα αὐτά, εἶναι ἀνάγκη νά συναισθανθοῦμε «τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μας δεινῶν». Νά ἐννοήσουμε καί νά πιστέψουμε τήν ἀνάγκη τοῦ προσωπικοῦ μας καθαρισμοῦ, τῆς ἐξαγνίσεώς μας, διά τῆς μετανοίας καί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ὁ Ζωοδότης Κύριος, ὁ ὁποῖος γιά μᾶς ἑκουσίως ἀνέβηκε στό Σταυρό παραγγέλλει «πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξ. 12, 30) καί εἶναι ἕτοιμος νά ἀνοίξει τά ματωμένα χέρια του νά μᾶς δεχθῆ.
Γι’ αὐτό, ἐφέτος, ἄς σπάσουμε τά δεσμά τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερηφανίας. Ἄς μιμηθοῦμε τήν ταπείνωσι τοῦ Τελώνου, τήν συναίσθησι τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ τῆς Παραβολῆς, ἄς θελήσουμε νά ζήσουμε τόν πνευματικό πλοῦτο τοῦ Τριωδίου γιά νά φθάσουμε στή σωτήριο μετάνοια.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου προσφέρονται πλοῦτος, θησαυρός μηνυμάτων μετανοίας. Ἐκλεκτά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, γλυκύτατοι, κατανυκτικοί ὕμνοι, κατανυκτικές ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι οἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλά καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ὁδηγοῦν τίς καρδιές τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν κατάνυξι, στήν ἀφύπνισι, στήν καλή ἀρχή τῆς μετανοίας.
Ὅποιος μελετήσει προσεκτικά τό Τριώδιο θά δεῖ μέ πόση σοφία εἶναι ἁρμοσμένη ὅλη ἡ ἀρχιτεκτονική της πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί τῆς βιώσεώς του.
Ποτέ δέν θά ἦταν δυνατόν νά βρεθῆ καλύτερος πνευματικός δρόμος γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό, προκειμένου νά φθάση στόν ἄξιο ἑορτασμό τοῦ Σταυρώσιμου καί Ἀναστάσιμου Πάσχα, ἀλλά καί νά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά.
Μέ πατρική ἀγάπη παρακαλῶ καί προτρέπω, ἀγαπητοί, νά ζήσουμε συνειδητά ἐφέτος ὅλοι μας τήν κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δυστυχῶς ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ κοσμικές, καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, μέ χορούς, ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις καί παρόμοια.
Ὅλα αὐτά δέν ἔχουν σχέσι μέ τό πνεῦμα καί τό σκοπό τοῦ Τριωδίου.
Εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων, μᾶς κοσμικοποιοῦν, μᾶς ὁδηγοῦν σέ σύγχυσι, μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, μᾶς ὁδηγοῦν στήν διακονία τῆς κραιπάλης, τῆς μέθης, τῆς ἀκολασίας.
Ὁ διάβολος κάνει «θαυμάσια» τό ἀνθρωποκτόνο ἔργο του μέ τίς κοσμικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Ὅσοι πιστοί χριστιανοί θέλουν νά ζοῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἁγιάζωνται καί νά φθάνουν ἄξιοι προσκυνηταί στό Πάσχα δέν μποροῦν νά συμμετέχουν στά εἰδωλολατρικά καί σατανικά αὐτά ἔργα.
Ἀλήθεια, σκέπτονται καί ἐνεργοῦν μέ ἀγάπη στό συνάνθρωπο αὐτοί πού ὀργανώνουν τίς πολυέξοδες αὐτές ἐκδηλώσεις;
Οἱ ἀδελφοί μας πεινοῦν καί στεροῦνται καί τῶν πλέον ἀπαραιτήτων καί αὐτοί κατασπαταλοῦν τόσα ποσά στό βωμό τῆς ἠδονοθηρίας, τῆς σαρκολατρείας καί τῆς δῆθεν «διασκεδάσεως».
Ἀγαπητοί, σταυροφορία πνευματική ἄς κάνουμε ἐφέτος γιά νά ζήσουμε τό Τριώδιο μέ τό Χριστό μέσα στήν Ἐκκλησία μας, νά ζήσουμε τή μετάνοια καί ἄξια νά φθάσουμε στό Πάσχα, ἀλλά καί νά δώσουμε παράδειγμα, χαρά καί ἀλληλεγγύη στούς συνανθρώπους μας.
Καλό καί εὐλογημένο Τριώδιο.

Μετ’ εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

6 Σχόλια

 1. ΕΞ.ΑΝΔ

  ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΜΗΤΡ. ΚΟΣΜΑΣ
  ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΑΣ!!!!

  ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ…..

  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ κ.ΚΟΣΜΑ;

  ΑΥΤΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ!!!!!!!! ΟΛΟ ΔΙΑΟΛΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ……….

 2. Σκοταδισμος

  Αρκετα.Ασχοληθειτε με τα θρησκευτικασ σασ καθηκοντα και αφηστε τον καινουργιο δημαρχο να κανει εκδηλωσεισ για τα παιδακια.Αλλωστε δεν θα ντυθει κανενασ αλλος μπατμαν.

 3. ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ

  ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ, ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ”ΔΙΑΒΟΛΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ” ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ…ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΖΩΑ, ”ΟΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΜΑΖΑ” ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΣΤΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

 4. ταλιμπάν ορθόδοξος

  Σκέφτηκα να γράψω κάτι, αλλά ό,τι και να γράψω θα μου το κόψει ο διαχειριστής.

 5. spirakos

  Καλό είναι τα παιδιά να είναι χαρούμενα με τους γονείς καθημερινά και όχι μια φορά το χρόνο από δήθεν, πολύ καλά τα λέει ο Μητροπολίτης, άνθρωπος που δεν είναι κοντά στο Θεό δεν είναι χαρούμενος και όλοι εσείς που κατηγορείτε τον Θείο λόγο του να σας δω όταν τα παιδιά σας γυρίσουν αργότερα από το αθώο καρναβάλι που εσείς τους έχετε μάθει και είναι μεθυσμένα ή μπλεγμένα κάπου η ακόμη και τα κορίτσια σας έγκυες τότε να δω τι θα λέτε για τον Κοσμά.
  Ο Λαός έχει ανάγκη από βοήθεια και ας αφήσουμε τάχα για τα παιδιά λιγούρηδες μπαμπάδες που περιμένετε να σηκωθεί καμιά φουστίτσα στο καρναβάλι!

 6. Γιωργος Κ.

  Αγαπητοί συμπολίτες ξέρετε; κάποιος μπορεί να γίνει μασκαράς-καρνάβαλος, μόνο με τις απόψεις του….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.