Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας

Ξ1775d5e0078e8192a54f936d1835b63c_Lεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας που αφορά 122 προσλήψεις για την στελέχωση των καταστημάτων της .Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από τους ενδιαφερόμενους έως τις 22 Ιουλίου ημέρα Τρίτη όπου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του ΑΣΕΠ

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε εδώ και λίγες ημέρες την προκήρυξη για τον νέο διαγωνισμό που αφορά 122 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της . Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1.    Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθροΙΟ παρ. 1), επιπέδου Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
2.    Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών / Τμημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης με αυτές των πινάκων Σχολών/Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς της σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, σε περίπτωση επιτυχίας του.
3.    Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετά).
4.    Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.
Εάν ο υποψήφιος ή ο γονέας του, κατά περίπτωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ., με ημερομηνία απόδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο υποψήφιος δεν έχει Α.Φ.Μ., το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του, όπως ενδεικτικά λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, πιστοποιητικό του Δήμου κλπ. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.
5.    Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή να απολύσει όσους δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή προέβησαν σε μεταβολή/ αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και μετά.
Επίσης, δικαιούται να αρνηθεί την πρόσληψη σε υποψήφιο που διώκεται ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα, που, κατά την κρίση της, επηρεάζει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά αναφέρονται: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να διαγωνισθούν για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε ένα και μόνο από τους προαναφερόμενους Δήμους ή Νησιά.
Σε περίπτωση που, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης – συγκατάθεσης του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης υπογεγραμμένο από τον ίδιο και από Υπάλληλο ή Στέλεχος του Καταστήματος.

Η κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή.

Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Πτυχία από Σχολές και Τμήματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

http://www.dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.