Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο νέο κλειστό Γυμναστήριο Αστακού

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο νέο κλειστό Γυμναστήριο Αστακού

1 KLEISTO ASTAKOY 2014 (2)Ύστερα από τη υπ’ αριθμόν 98/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του Δημοτικού αθλητικού κέντρου Αστακού (κλειστό γυμναστήριο), το οποίο έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία χρόνια.Το έργο εκτελείται από την Κ/Ξ Τσιπά Αικ – Ψηλάκης Θωμ. ΕΔΕ.
Η κατασκευή του αθλητικού συγκροτήματος στον Αστακό αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο κέντρο αθλητικής δραστηριότητας στην περιοχή και ταυτόχρονα ο Αίολος Αστακού που ανέβηκε στη Γ΄Εθνική,  απο τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται σε ένα υπερσύγχρονο κλειστό.

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε την υπ.αρ 98/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου: 

Αριθμός Αποφάσεως: 98 / 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 431/19.01.2010 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη τέταρτη (14η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο ο οποίος εισηγούμενος το 19o θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής:

Με το αριθ. πρωτ. 12103/10.09.2014 έγγραφο της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου περί: Ματαίωση διάλυσης της αριθμ.431/19-01-2010 σύμβασης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού», μας εισηγείται ότι σύμφωνα με
1.-Το υπ’αριθμ.12034/09-09-2014 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μας διαβιβάζει την αίτηση της Κ/Ξ Τσιπά-Ψυλλάκη για ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού», σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3669/2008, επισημαίνοντας ότι η ανάδοχος Κ/Ξ δεν αξιώνει αποζημίωση με την αίτησή της.
2.-την από 12.09.2014 Υπεύθυνη Δήλωση της κας Τσιπά Αικατερίνης ως εκπροσώπου της Κ/Ξ Τσιπά-Ψυλλάκη ότι δεν διεκδικεί καμία οικονομική αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του ανωτέρω έργου με την διάλυση της υπ΄αριθ. 431/19.01.2010 σύμβασης προκειμένου να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης.
3.-Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας υπάρχει υπόλοιπο πίστωσης ποσού 468.539,47€ (467.640,60€ ΘΗΣΕΑΣ & 898,87€ ΟΠΑΠ) και θα εξασφαλιστεί και το υπόλοιπο ποσό των 512.268,54€ με αναμόρφωση στην τρέχουσα συνεδρίαση.
4.-Την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα γήπεδο συγκεκριμένων προδιαγραφών στην έδρα της ομάδας λόγω της ανόδου κατηγορίας του ΑΙΟΛΟΥ από την Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ κατηγορία στην Γ’ Εθνική, όπως προβούμε στην λήψη σχετικής απόφασης κατ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 για: Ματαίωση διάλυσης της αριθ. 431/19-01-2010 σύμβασης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού».

Ο εισηγητής της ελάσσονος μειοψηφίας Τζαχρήστας Παναγιώτης, λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:
Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το πρόγραμμα Θησέας το οποίο μετά από δύο παρατάσεις έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2014.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Αφού συνεχάρη τη νέα διοίκηση του Δήμου για τις άμεσες ενέργειές της ώστε να απορροφηθούν τα χρήματα ζήτησε με την ίδια σπουδή και τον ίδιο ζήλο να ενεργήσει ούτως ώστε να ολοκληρωθούν δυο ακόμα έργα που αφορούν την Δ.Ε Φυτειών και χρηματοδοτούνται από το ίδιο πρόγραμμα τα οποία είναι
-Εγγειοβελτικά έργα Κουβαρα
-Εσωτερική οδοποιία Δημου Φυτειών
Τα οποία τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν σταματήσει και υπάρχει κίνδυνος απώλειας περίπου 200.000 ευρώ απ το πρόγραμμα Θησέας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βότσης Γεράσιμος, ήσσονα μειοψηφία, λαμβάνοντας το λόγο τόνισε την ευαισθησία του για τον αθλητισμό επεσήμανε όμως ότι σκοπός του Δημοτικού Συμβουλίου πρώτιστα είναι να επιλύει μείζονα προβλήματα και όχι να εισηγείται προκλητικά την αναγκαιότητα δημιουργίας γηπέδου για συγκεκριμένη ομάδα , τον ‘Αίολο’ Αστακού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, μελέτησε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την ματαίωση διάλυσης της αριθ. 431/19-01-2010 συμβάσεως του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Βότση Γεράσιμου και Κατσιπάνου Αναστάσιου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 98 / 2014

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.