Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Ακτίου- Βόνιτσας

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Ακτίου- Βόνιτσας

ANTIDHMARXOI AKTIOY BONITSAS 2014-Και με τη… “βούλα” αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους οι 4 αντιδήμαρχοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με απόφαση του Δημάρχου, Γιώργου Αποστολάκη.

   -Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην “Διαύγεια”  με αντιμισθία είναι οι Αντιδήμαρχοι Σώζος Βασίλειος και Τσακάλης Νικόλαος και Χωρίς αντιμισθία θα είναι οι: Πάντας Νίκος και Στούπας Θεόδωρος.
   – Η θητεία των αντιδημάρχων είναι από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017.
   -Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στούπας Θεόδωρος.
Διαβάστε την απόφαση του δημάρχου:
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 191/2014
Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
     Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους  της πλειοψηφίας Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017 εντός της τρέχουσας δημοτικικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες κατά τόπον και καθ’ ύλην:…..

1. ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Ανατίθενται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανακτορίου: 
i. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
iv. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
v. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
vii. Έχει την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβερνήσας στη δημοτική ενότητα Ανακτορίου
viii. συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή ( άρκρ. 63 του Ν.3852/2010)
ix. Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για ζητήματα αρμοδιότητας τους στη δημοτική ενότητα Ανακτορίου
Επιπλέον μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για ολόκληρο το δήμο Ακτίου – Βόνιτσας: 
i. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ( άρθ. 73 του Ν.3852/2010)
ii. Η ευθύνη για θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
iii. Η ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και Μελετών και τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την εποπτεία και τη παρακολουθηήση όλων των απαιτουμένων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που πραγματοποιεί ο δήμος Ακτίου – Βόνιτσας.
iv. Η ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας για τα σχέδια πόλεως, χωροταξικά σχέδια, πολεοδομικά και οικιστικά θέματα και διατάξεις, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη και το δομημένο περιβάλλον.
v. Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών , των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
vi. Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.
vii. Η άσκηση  εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Σ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Σ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Αϋ), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότηση του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
viii. Η ευθύνη διαχείρισης βοσκοτόπων
ix. Την ευθύνη εξασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων για τους πολίτες και την χρίση αυτών σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
x. Η ευθύνη για θεματα Πολιτικής Προστασίας , τον προγραμματισμό των ενεργειών , την εξασφάλιση των μέσων και τον συντονισμό των δράσεων του μηχανισμού ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές δομές.
xi. Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης
xii. Η ευθύνη για θέματα Προστασίας και αναβάθμισης του Περιβάλλοντος και του πράσινου
xiii. Η ευθύνη καθαριότητας και της οργάνωσης και υλοποίησης συστημάτων συγκέντρωσης , αποκομιδής και απόθεσης των απορριμμάτων
xiv. Η ευθύνη εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων για την καθαριότητα
xv. Η ευθύνη για την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των κοιμητηρίων του δήμου, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογής των διαδικασιών ταφής σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δημοτικού συμβουλίου , και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων.
xvi. Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων
xvii. Την ευθύνη τήρησης και προώθησης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων , πράξεων αναλογισμού και προσκύρωση οικοπέδων.
xviii. Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
xix. Η ευθύνη σύστασης και λειτουργίας Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
xx. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
2. ΣΤΟΝ κ. ΣΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ  
Ανατίθενται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μεδεώνος: 
i. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
iv. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
v. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
vii. Έχει την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβερνήσας στη δημοτική ενότητα Μεδεώνος.
viii. συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή ( άρθ. 63 του Ν.3852/2010)
ix. Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για ζητήματα αρμοδιότητας τους στη δημοτική ενότητα Μεδεώνος.
Επιπλέον μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για ολόκληρο το δήμο Ακτίου – Βόνιτσας: 
i. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , ( άρθ. 76 του Ν.3852/2010)
ii. Η ευθύνη για θέματα διαχείρισης και εποπτείας του διοικητικού προσωπικού
iii. Η ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των προϊσταμένων Διευθύνσεων του δήμου.
iv. Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας
v. Η ευθύνη διαχείρισης και εποπτείας των οικονομικών θεμάτων του Δήμου
vi. Η ευθύνη υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας
vii. Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων
viii. Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση η ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων , συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος , χρίσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
ix. Η ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής
x. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων
xi.Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
xii. Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
xiii. Η ευθύνη σε ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .
3. ΣΤΟΝ κ. ΣΩΖΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
i. Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων
ii. Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντιστοίχου εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
iii. Η ευθύνη για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης
iv. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
v. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της σχολικής Επιτροπής.
vi. Η  διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινός ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική Επιτροπή..
vii. Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών
viii. Η ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργεια τους.
ix. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
x. Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
xi. Τη χορήγηση άδειας για την οργάνωση εκθέσεων ( πλην διεθνών) και λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου, κατ’ άρ. 17 του Ν.3377/2005 καθως και το σχετικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.
xii. Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
xiii. Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την σωστή οργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων , προγραμμάτων φιλοξενίας, κλπ.
xiv. Η ευθύνη προγραμματισμό, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των εορταστικών και επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
xv. Η ευθύνη υποστήριξης της λειτουργίας των πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων και οργανώσεων, των βιβλιοθηκών, μουσείων , σχολών μουσικής, χορού, ζωγραφικής και λοιπών δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
xvi. Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
xvii. Η ευθύνη τουριστικής προβολής του δήμου.
4. ΣΤΟΝ κ. ΤΣΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ανατίθενται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλαίρου: 
i. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
iv. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
v. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
vii. Έχει την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβερνήσας στη δημοτική ενότητα Παλαίρου.
viii. συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή ( άρθ. 63 του Ν.3852/2010)
ix. Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για ζητήματα αρμοδιότητας τους στη δημοτική ενότητα Παλαίρου.
Επιπλέον μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για ολόκληρο το δήμο Ακτίου – Βόνιτσας: 
i. Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
ii. Η ευθύνη έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
iii. Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικους και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθως και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Αϋ), της σχετικής νομοθεσίας, καθως και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων..
iv. Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και της κατάρτισης προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας , θεραπείας και προνομιακών πολιτικών.
v. Στην έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
vi. Η ευθύνη έκδοσης αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας
vii. Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημόσιου ηλεκτροφωτισμού
viii. Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθως και για την τόνωση της ανάπτυξες του τοπικής οικονομίας..
ix. Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης , καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικό εξοπλισμού του Δήμου
x. Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του δήμου και της αποθήκης υλικών.
xi. Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΑΔΑ και θεμάτων ανακύκλωσης
xii. Η ευθύνη παρακολουθείς, συντήρησης και συμπλήρωσης του μηχανολογικό εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου.
xiii. Η ευθύνη διαχείρισης στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας απορριμμάτων.
xiv. Η ευθύνη σε θεματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
      Οι παραπάνω ορίζονται αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας τους. 
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στούπας Θεόδωρος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο κατά το χρόνο απουσίας ή κωλύματος του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου και ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντα Νικόλαο.
     Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Στούπα Θεόδωρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πάντας Νικόλαος και αντίστροφα, σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Τσακάλη Νικόλαου τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σώζος Βασίλειος και αντίστροφα.
-Αντιμισθία θα λαμβάνουν οι Αντιδήμαρχοι κ. Σώζος Βασίλειος και Τσακάλης  Νικόλαος. 
-Η  παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

/xiromeronews.blogspot.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.