Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2020

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων του δήμου Ξηρομέρου

IMG_6760

Γνωστός έγινε προχθές ο ορισμός αντιδημάρχων του δήμου Ξηρομέρου. Στο σχήμα που επέλεξε ο νέος δήμαρχος Ερωτόκριτος Γαλούνης μετέχουν οι Παναγιώτης Βραχάς, Βασίλης Μουρκούσης, Απόστολος Πανταζής και Κωνσταντίνος Λαϊνάς. Εκ των αντιδημάρχων αντιμισθίας δικαιούνται οι Λαϊνάς Κωνσταντίνος και Μουρκούσης Βασίλειος. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

Βραχάς Παναγιώτης

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
¨Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
¨Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
¨Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
¨Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
¨Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Κληροδότημα Δημοτικής Ενότητας Φυτειών, Θέματα εμπορίου,καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που προβλέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου, θέματα ΤΑΠ

Βασίλειος Μουρκούσης

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ : Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα .Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα . Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας . Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Θέματα Αρχαιολογικών χώρων,Βιβλιοθηκών και εκθέσεων,παιδικών σταθμών, ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ληξιάρχου.

Κωνσταντίνος Λαϊνάς

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
-Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
-Θέματα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης –Δημοτολόγια-Μητρώα Αρρένων –Εκλογικά )
-Εποπτεία – Συνεργασία με Δημοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συμβούλια Νέων
-Θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης
-Θέματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
-Θέματα Νεκροταφείων
-Κληροδοτήματα Δημοτικής Ενότητας Αστακού.
-Θέματα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ
-Κυκλοφορία οχημάτων
-Θέματα Πρασίνου και Κήπων
-Θέματα Σφαγείων
-Την εκτέλεση με Αυτεπιστασία μικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή
-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή .
-Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων , Εγκαταστάσεων και κτιρίων
-Να μετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.
-Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
_Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται στο Δήμαρχο δυνάμει του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε μεταβιβάζεται με την παρούσα στους ετέρους αντιδημάρχους , εκτός από αυτές που είναι αμεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισμός της αποφάσεως της , ο ορισμός αντιδημάρχων και η ανάκλησή τους .

Απόστολος Πανταζής

-Την Εποπτεία και την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και την λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου
-Θέματα Παιδείας και Σχολείων.
-Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάμων .
-Τομέας Πολιτισμού, Τουρισμού – Αθλητισμού
-Δημόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.
-Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού Ενδιαφέροντος.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Την εποπτεία , την ευθύνη και τον συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης
-Παρακολούθηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών που αφορούν το Δήμο μας

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι Λαϊνάς Κωνσταντίνος και Πανταζής Απόστολος, που αναπληρώνουν το Δήμαρχο, και όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους Μουρκούση Βασίλειο και Βραχά Παναγιώτη.
. α) Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βραχά Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Μουρκούσης Βασίλειος και αντιστρόφως .Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λαϊνά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Πανταζής Απόστολος και αντιστρόφως .
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Λαϊνά Κωνσταντίνου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κος Πανταζής Απόστολος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Βραχά Παναγιώτη τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Μουρκούσης Βασίλης και αντιστρόφως .
γ)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.Πανταζή Απόστολου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ Λαϊνάς Κωνσταντίνος .

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.