Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ξηρομέρου

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ξηρομέρου
Ανακοινώθηκαν  οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Ξηρομέρου καθώς και οι αρμοδιότητες τους.    Ο δήμαρχος Πυθαγόρας Σαμαράς λοιπόν όρισε ως αντιδημάρχους τους κκ. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία, Ηλία Ταμπάκη, Ανδρέα  Μαγγίνα και Κουμανδράκη – Σαμαρά Ντίνα. Νέο πρόσωπο στο σχήμα είναι η κυρία Καραπάνου-Κολοβού, σύμβουλος της ενότητας Φυτειών. Οι αντιδήμαρχοι θα ασκούν τα καθήκοντά τους  από  2-1-2013  µέχρι 31-08-2014.Β. Εκ των  αντιδηµάρχων αντιµισθίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούνται οι  Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία και Κουµανδράκη-Σαµαρά Κωστούλα.
Οι αρμοδιότητες
  α.  Καραπάνου-Κολοβού  Ευθυµία ,  κατά  τόπον  Αντιδήµαρχος  για  την ∆ηµοτική Ενότητα Φυτειών με τις παρακάτω αρµοδιότητες:
   __  ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1.  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι  εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα .
2.  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται  στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.  Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που  βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.  Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά
και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  ∆ηµοτικές  Υπηρεσίες  που
λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
       5.  Συνεργάζεται  µε  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  και  τους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους .
      _ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1.  Θέµατα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και
οικογενειακής κατάστασης –∆ηµοτολόγια-Μητρώα Αρρένων –Εκλογικά )
2. Κληροδοτήµατα ∆ήµου.
3.Υπογραφή κάθε είδους Σύµβαση ή Συµφωνητικού ∆ήµου
 4.  Έκδοση  όλων  των  αδειών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  που
προβλέπουν τις αρµοδιότητες του ∆ήµου, πλην των αδειών γάµου.
 5.Θέµατα εµπορίου
 6. Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.

7.Να µετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.
8. Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

β.  Ταµπάκης Ηλίας, κατά τόπον Αντιδήµαρχος για την ∆ηµοτική Ενότητα
Αλυζίας με τις παρακάτω αρµοδιότητες:

___ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ :
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα .
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
5.Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

___ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Θέµατα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ.
2. Θέµατα Σχεδίου Πόλης .
3. Κυκλοφορία οχηµάτων .
4. Θέµατα Τ.Α.Π.

γ . Μαγγίνας Ανδρέας , κατά τόπον Αντιδήµαρχος για την ∆ηµοτική Ενότητα
Αστακού με τις παρακάτω αρµοδιότητες:

___ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ :
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα .
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
5.Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

___ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτέλεση αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Εκτέλεση και έλεγχος Προϋπολογισµού ∆ήµου .
3. Εκτέλεση Τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου .
4.Υπογραφή Χρηµατικών ενταλµάτων Πληρωµής και Φορολογικών Καταλόγων .
5.Θέµατα Ύδρευσης και Αποχέτευσης .
6. Θέµατα Νεκροταφείων .
7. Υπεύθυνος Χωµατερής .

8.Ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του ∆ηµάρχου σε περίπτωση απουσίας του Ληξιάρχου .
9. Την εκτέλεση µε Αυτεπιστασία µικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή .
10. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στα ∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή .
11. Να ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται στο ∆ήµαρχο δυνάµει του Ν. 3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε µεταβιβάζεται µε την παρούσα στους ετέρους αντιδηµάρχους , εκτός από αυτές που είναι αµεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισµός της αποφάσεως της , ο ορισµός αντιδηµάρχων και η ανάκλησή τους .
12. Συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων , Εγκαταστάσεων και κτιρίων .

δ. Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά , καθ’ ύλην Αντιδήµαρχος μετις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Θέµατα Αρχαιολογικών Χώρων.
2. Θέµατα Βιβλιοθηκών και Εκθέσεων .
3. Θέµατα Παιδείας και Σχολείων.
4. Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάµων .
5.Θέµατα Πρασίνου και Κήπων
6.Θέµατα ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών .
7.Πνευµατικό Κέντρο, Τοµέας Πολιτισµού-Τουρισµού –Αθλητισµού, Αθλητικό
Κέντρο .
8 ∆ηµόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.
9.Εποπτεία – Συνεργασία µε ∆ηµοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συµβούλια
Νέων .
10.Να µετέχει της Οικονοµικής Επιτροπής και να προεδρεύει αυτής
11. Εκτέλεση αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής
12.Επαφή και επικοινωνία µε οργανώσεις και φορείς επαγγελµατικού
ενδιαφέροντος .
13. Θέµατα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού .
14. Θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
15. Θέµατα Σφαγείων .
16. Παρακολούθηση Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
Οργανισµών που αφορούν το ∆ήµο µας

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνας Ανδρέας , και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κα. Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά . Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κας. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ. Ταµπάκης Ηλίας και αντιστρόφως .Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Μαγγίνα Ανδρέα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η έτερος Αντιδήµαρχος κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµία και αντιστρόφως .Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιδηµάρχου κ. Μαγγίνα Ανδρέα τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες του ασκεί η έτερος Αντιδήµαρχος κα. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τηςΑντιδηµάρχου κας Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ. Ταµπάκης Ηλίας και αντιστρόφως .Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της κας Αντιδηµάρχου Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ Μαγγίνας Ανδρέας .

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.