Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγρίνιο 24 Οκτωβρίου 2011

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του την προκήρυξη του Προγράμματος “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης” που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
• Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
• Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
• Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
• Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
• Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση (χωρίς να απαιτείται δηλαδή ιδιωτική συμμετοχή) και στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες επιχειρήσεις, στην ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:
1η Δράση: Η πρώτη δράση “Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.
Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100%.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.
Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι:
• Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
• Δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
• Δαπάνες για κατάρτιση
• Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών
• Δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης
• Απόσβεση παγίων
Σημειώνουμε, ότι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επ`ιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με κάποια κριτήρια. Αυτά είναι:
• Έλεγχος Πληρότητας της Πρότασης (κριτήριο αποκλεισμού)
• Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων (κριτήριο αποκλεισμού)
• Σκοπιμότητα Πράξης (συντελεστής βαρύτητας 20%)
• Αξιολόγηση – Επιλεξημότητα (επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία, βιωσιμότητα σχέδιο, ανταγωνιστικότητα, προσωπικό) (συντελεστής βαρύτητας 80%)
2η Δράση: Η δεύτερη δράση “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
• Δράσεις κατάρτισης
• Κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο.
• Δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της
Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000€. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται είτε στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είτε στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, η πρόταση απεντάσσεται.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΣ
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και τα δύο Προγράμματα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιστικά” και ιδιαίτερα η ΔΡΑΣΗ 1 για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δεν θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις! Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν θα φτάσουν για όλους. Κάποιοι δυστυχώς θα κοπούν! Το ποιοι θα πάρουν τις θέσεις εξαρτάται από 4 κατηγορίες κριτηρίων Α, Β, Γ, Δ και τον βαθμό που θα “πιάσετε”.
Τα κριτήρια της κατηγορίας Α και Β αφορούν την πληρότητα της αίτησης που θα υποβάλλετε και λογικά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τα κριτήρια της κατηγορίας Γ και Δ είναι τα δύσκολα, αφού εδώ θα πρέπει να καταθέσετε ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο που να καλύπτει όσο το δυνατό καλλίτερα γίνεται 9 επιπλέων υπο-κριτήρια, τα οποία σας δίνουν και την τελική βαθμολογία σας. Η βαθμολογία στην ΔΡΑΣΗ 2 χωρίζεται επίσης σε 4 ομάδες κριτηρίων, με μικρές διαφορές από αυτήν της Δράσης 1.
Πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
• του ΥΠΑΑΝ (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
• της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
• του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr)
• (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis)
• των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.