Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021

Ο δήµoς Αγρινίου αναζητά Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης

Ο δήµoς Αγρινίου αναζητά Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης

δημαρχείοΟ ∆ήµαρχος Αγρινίου προκηρύσσει διαγωνισµό για την επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με την προκήρυξη το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας.
∆εν µπορεί να επιλεγεί σαν Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης αιρετός ∆ήµου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
• δέχεται καταγγελίες των άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.-
• Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
• Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συµπαραστάτη και της επιχείρησης
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς συµβούλους.
Η θητεία του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την ∆ηµοτική περίοδο.
Όσοι επιθυµούν να επιλεγούν ως Συµπαραστάτες του ∆ηµότη και της Επιχείρησης µπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής.
Για διευκόλυνση της διαδικασίας, τα βιογραφικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις- δηλώσεις προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορούν να κατατεθούν µέχρι και την 23/2/2015 προκειµένου να διαβιβαστούν την 24/2/2015 στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς αυτό, δηλ. η κατάθεση αυτών προ της ηµεροµηνίας συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιλογή, να αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υποψηφιότητας.
Κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων καθώς και πληροφορίες , στο Τµήµα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του ∆ήµου Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος Όροφος τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08:30 – 14.30 (Πληροφορίες τηλ: 2641360307,2641360308).

Η επιλογή θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 24/2/2015.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.