Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2021

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό στις Χερσαίες Μεταφορές

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό στις Χερσαίες Μεταφορές

Πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό στις Χερσαίες Μεταφορές
από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–2013 μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, παρουσιάστηκε χθες, 6 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας . Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο από ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ενώ να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών. Η παρουσίαση έγινε από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και την Υπεύθυνη του Προγράμματος για τον «Εκσυγχρονισμό Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών», κ. Μάγδα Πετροπούλου.
Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και την οδική ασφάλεια.
Το πρόγραμμα διέπεται από τους κανονισμούς 1998/2006- De minimis (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€ σε περίοδο 3 ετών) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2008 της Ε.Ε.
Φορέας Χρηματοδότησης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑ\Ν ΙΙ – ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. €.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 30.000,00€ έως 180.000,00 €. Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που :
• Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.
• Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ.
• Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20/2/2012 και μέχρι τις 20/03/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε µε ταχυμεταφορά, εντός επτά (7) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορίες για το πρόγραμμα οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να τα αποκτήσουν από :
α) τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
• του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.mindev.gr),
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr) καθώς και
των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
β) Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.
γ) Toν EΦΕΠΑΕ (τηλ.210-6985210, e-mail: info@efepae.gr, www.efepae.gr ) και τους εταίρους του, καθώς και τα συνεργαζόμενους με τον ΕΦΕΠΑΕ Αναπτυξιακούς Φορείς, Συνδέσμους και Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.