Παρασκευή, 14 Αυγούστου, 2020

Προκήρυξη θέσης ψυχολόγου στο Κ.Π. “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”

images

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.) προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού – Ψυχολόγου, με σύμβαση αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Πρόληψης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήματος Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος

• Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Ουσιοεξαρτήσεις.

2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις Ουσιοεξαρτήσεις.

3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε Προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις

7) Δίπλωμα οδήγησης

Επισημάνσεις:

Για την πρόσληψη απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:

Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.

5. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:

• Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

• Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

• Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Φλώρας Καραπαπά 3 στο Αγρίνιο, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10.00 με 13.00 από τις 05/05/2015 μέχρι και 26/05/2015.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (www.kp-odysseas.gr) όπου έχουν αναρτηθεί η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης καθώς και στα τηλέφωνα 26410-55275 & 26410- 28770.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.