Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Προκήρυξη προγράμματος “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών”

Προκήρυξη προγράμματος “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών”

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του ότι η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα προκήρυξε το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Το Πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων οδικών μεταφορών.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:
• Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
• Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.
• Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000€ έως 180.000€ και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).
Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

Ποσοστά χρηματοδότησης:
Α. 70% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών εξαιρούμενης της αγοράς νέων οχημάτων.
Β. 35% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25% για μεσαίες επιχειρήσεις για δαπάνες αγοράς νέων οχημάτων.
Η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατ’ ελάχιστο 20%. Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες – μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου:
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
• Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης (έως 100%).
• Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών καυσίμων) (έως 100%).
• Αγορά οικοπέδου (έως 10%).
• Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (έως 20% και έως 15.000€).
• Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ (έως 10%).
• Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους (έως 30%).
• Άυλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης) (έως 20%).
• Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες
• μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ (έως 25%)

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση (έως 100%).
• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (Έως 30%).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/03/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.