Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021

Προσλήψεις αναπληρωτών -αποσπάσεις

Προσλήψεις αναπληρωτών -αποσπάσεις

ek1Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 107 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02, 62 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03, και 15 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Για να δείτε τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.

Β. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86.

β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,

γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88, όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9  του άρθρου 
9 του Ν. 3391/2005,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,

ε) της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,

στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,

ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,

η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,

θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,

ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,

ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,

ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,

ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,

ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,

ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,

ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,

ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,

ιη) των  άρθρων 39, 44Α και 52 και  του Ν.4115/2013,

ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.

2.  Την υπ’ αριθμ. 93958/Δ1/12-7-2013 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/5-7-2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

4. Τις αριθμ. 22/4-9-2013 και 24/6-9-2013 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α1. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gρ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.