Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2020

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην σχολή ναυτικών δοκίμων

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην σχολή ναυτικών δοκίμων

27837b1b9f069926d56bd5772d0961ee_L

Προκήρυξη για τις κάτωθι θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον πίνακα παρακάτω, για τη διδασκαλία των μαθημάτων και την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού και διοικητικού/ οργανωτικού έργου, το οποίο θα εξειδικευθεί και περιγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση πρόσληψης του καθενός διδάσκοντα.

 

 Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1.

υπολογιστικα μαθηματικα

1 θεση

α’+ β’

λέκτορας μερικής

18/20

2.

μαθηματικα

1 θεση

a’ +b’

λέκτορας μερικής

18/20

3.

ιστιοπλοια ανοιχτησ θαλασσησ

1 θεση

α’ + β’

λεκτορεσ πληρουσ 20/20

4.

ιστιοπλοια τριγωνου

1 θεση

α’ + β’

λέκτορας μερικής

10/20

5.

γενικη αθληση

3

θεσεισ

α’ + b’

λεκτορεσ μερικησ 10/20

6.

κολυμβηση

3

θεσεισ

α’ + β’

λεκτορεσ μερικησ 10/20

7.

κωπηλασια

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 10/20

8.

πετοσφαιριση

1 θεση

A’ + b’

λεκτορασ μερικησ 12/20

9.

καλαθοσφαιριση

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 10/20

10

στιβοσ – ριψεισ

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 10/20

11

ξιφασκι/

ι

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 10/20

12

χοροσ

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 6/20

13

ναυτικη μετεωρολογια

1 θεση

α’

Β’

λεκτορασ μερικησ

4/20

λεκτορασ μερικησ 8/20

14

γενικη & εφαρμοσμενη φυσικη (θεωρια -εργαστηρια)

1 θεση

A’ + b’

λεκτορασ πληρουσ 20/20

15

χημεια

1 θεση

β’

λεκτορασ μερικησ 4/20

16

δικαιο τησ θαλασσασ

1 θεση

β’

λεκτορασ μερικησ 11/20

17

οικονομια

1 θεση

α’

λεκτορασ μερικησ 8/20

18

αγγλικη γλωσσα και φιλολογια

2

θεσεισ

α’ + β’

λεκτορεσ πληρουσ 20/20

19

γερμανικη γλωσσα και φιλολογια

1 θεση

α’ + β’

λεκτορασ μερικησ 10/20

20

ελληνικη γλωσσα και φιλολογια

2

θεσεισ

α’ + β’

λεκτορεσ πληρουσ 20/20

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής , συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
α. Βιογραφικό Σημείωμα με αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα- εργασίες σε έντυπη (ένα αντίτυπο) και σε ψηφιακή μορφή .
Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σεμινάρια κ.λ.π) πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δημοσίευση αλλά δε δημοσιεύτηκε ακόμη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου. Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
β. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από απόφαση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση. Ειδικά για τις θέσεις του πίνακα με α/α (3) έως (12) εκτός του πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΦΑΑ για την θέση που γίνεται η αίτηση απαιτείται και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την ΓΓΑ.
γ. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
δ. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο να αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
ε. Πιστοποιητικό Υγείας κατά τα οριζόμενα στο αριθ. 7 του Ν.4210/2013, ΦΕΚ 254/τ.Α721-11-2013 (“Η υγεία των υποψηφίων πιστοποιείται με γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί”).
στ. Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
ζ. Οι υποψήφιοι με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση αποκλειστικά μέχρι την 25/08/2014, ώρα: 13:00.
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων , Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρος Χατζηκυριάκου Χατζηκυριάκειο – 18539 Πειραιάς
Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: στη Γραμματεία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-4581309 & 210-4581644, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. www.hna or και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν. www.hellenicnavv.qr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.