Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, 2021

Προτάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προτάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πλαίσιο θέσεων και προτάσεων, έξι σημείων, με γνώμονα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έθεσε υπόψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνου Μωραΐτη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Οι θέσεις και προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διαμορφώθηκαν ύστερα από σύσκεψη που συνεκλήθη με την συμμετοχή των Προέδρων των Επιμελητηρίων Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή, Ηλείας Κωνσταντίνου Νικολούτσου, του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Αγγελόπουλου, του περιφερειακού συμβούλου αρμόδιου για το ΕΣΠΑ Θανάση Πετρόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων.

Το πλήρες κείμενο της κοινής θέσης Περιφέρειας και Επιμελητηρίων έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της πρόσφατης διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 28-2-2012, αναφορικά με την νέα δράση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ μέσω των ΠΕΠ και λοιπών πόρων του ΕΣΠΑ, σας στέλνουμε παρακάτω τις απόψεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διαμορφώθηκαν από την συνεργασία της Περιφέρειας με τα Επιμελητήρια των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της.

1.Γενική Στρατηγική της «ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ»

Η γενική φιλοσοφία και στρατηγική της δράσης αυτής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας των Περιφερειών της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας και με έμφαση στους κλάδους της πραγματικής οικονομίας που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά και εξωστρέφεια. Η καινοτομία αλλά και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα πρέπει να επιδιώκεται ως ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας ενός επιχειρηματικού πλάνου πορείας της ενισχυόμενης επιχείρησης προς την έξοδο από την κρίση.

2.Πόροι για την χρηματοδότηση της «ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ»

Σύμφωνα με τα προγραμματικά κείμενα του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΑΑΝ), οι πόροι της δράσης αυτής, θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ. Ειδικότερα στην από 22-11-2011 επιστολή του ΥΠΑΑΝ προκύπτει ότι οι πόροι αυτοί ανέρχονται σε 500 εκ ευρώ, έχουν της έγκρισης της ΕΕ και στοχεύουν στην αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ λόγω έλλειψης εθνικών πόρων.

Στην συνάντηση της Αθήνας τέθηκε από μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως πόροι τόσο από τομεακά όσο και από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και προτάθηκε κανόνας 2 προς 3 αντίστοιχα. Επομένως το ταμείο που θα δημιουργηθεί για την χρηματοδότηση της Δράσης αυτής θα πρέπει να περιλαμβάνει πόρους από ολόκληρο το ΕΣΠΑ.

3. Διαδικασία υλοποίησης

Αναφορικά με την διαδικασία υλοποίησης της νέας δράσης προτείνουμε να αξιοποιηθεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της κάθε Περιφέρειας αφού σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα άρθρο 186 παράγραφος Α5, προβλέπεται για την υπηρεσία αυτή «Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για τα περιφερειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267 Α΄), όπως ισχύει, …».

Οι υπηρεσίες αυτές διαχειρίζονται τις αρμοδιότητες του Νέου Επενδυτικού Νόμου, έχουν την εμπειρία καθώς και την επαρκή στελέχωση έτσι ώστε να αναλάβουν την υλοποίηση της δράσης αυτής. Η πρότασή μας αυτή έχει ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι άμεσα εκτελέσιμη και έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί για προκήρυξη του προγράμματος τον προσεχή Μάιο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν και διαθέτουν :

-Διασπορά των σημείων ενημέρωσης (κυρίως μέσα από την στενή συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια).
-Διεισδυτικότητα στην τοπική επιχειρηματικότητα
-Ταχύτητα / Αποτελεσματικότητα
-Στελέχωση / Οργάνωση (διαχειριστική επάρκεια)
-Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

4. Ενισχυόμενοι Κλάδοι -Πρόταση Κατανομής Προϋπολογισμού

Οι συνθήκες που βιώνει η πραγματική οικονομία στην χώρα μας είναι και δύσκολες αλλά και πρωτόγνωρες. Επίσης η χώρα μας έχει αυτή την στιγμή το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη. Η πρότασή μας είναι οι πόροι που θα προορίζονται για την στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας να μην είναι το 20% αλλά το 30% του προγράμματος (των 500 εκ ευρώ). Επίσης συμφωνούμε για την δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ ενοτήτων (επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, π.χ. μεταφορά λόγω μη απορρόφησης από την μεταποίηση στην παροχή υπηρεσίας και αντιστρόφως) εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός της κάθε ενότητας.

5. Προτάσεις στους γενικούς όρους του Προγράμματος

Αξιοποίηση του ΕΤΕΑΝ : Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων για άμεση ρευστότητα από το πρόγραμμα (μετά την έγκρισή της επιχειρηματικής τους πρότασης) με προκαταβολή κατά 60%. Όμως η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής απαιτεί την χορήγηση ισόποσης εγγυητικής επιστολής γεγονός που αναστέλλει την στρατηγική της επιλογής αυτής. Προτείνεται η κατά 60% εγγύηση που πρέπει να δοθεί σε κάθε επιχείρηση να παρέχεται μέσα από την αξιοποίηση του ΕΤΕΑΝ. Τέλος προτείνεται η εγγύηση που θα χορηγείται μέσα από την διαδικασία αυτή σε κάθε ενισχυόμενη επιχείρηση να συμψηφίζεται στην τελική αποπληρωμή και όχι στην πρώτη δόση του προγράμματος. Η πρόταση μας αυτή θα ενισχύει ακόμα περισσότερο την ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών: Επίσης στους γενικούς όρους προτείνουμε η επιλεξιμότητα των δαπανών να ξεκινάει από την προδημοσίευση του προγράμματος και όχι από την ημέρα υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Με την πρότασή μας αυτή πετυχαίνουμε γρηγορότερη απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων.

6. Προτάσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης

Αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων: Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που προτείνεται να υπάρχουν στα κριτήρια αξιολόγησης, υπενθυμίζουμε ότι από τις συνθήκες κρίσης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, δύσκολα θα υπάρχουν επιχειρήσεις που να εμφανίζουν συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών και αύξηση της κερδοφορίας τους. Θα πρέπει τα κριτήρια αυτά να προσαρμοστούν σε ποιο ρεαλιστική βάση και να συνδυαστούν με άλλες παραμέτρους της επιχειρηματικής τους δράσης.

Διατήρηση απασχόλησης (ή και δημιουργία). Θα πρέπει να αποφευχθεί η σύνδεση του κριτηρίου αυτού με την πορεία εξέλιξης του επενδυτικού προγράμματος, αλλά να συσχετισθεί με την φύση του. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώσεις παραίτησης επιχειρήσεων στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος τους λόγω αδυναμίας επίτευξης του στόχου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και στο στόχο της αύξησης της εργασίας».

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.