Τρίτη, 20 Απριλίου, 2021

Προϋθέσεις και κριτήρια για την 5μηνη απασχόληση

Προϋθέσεις και κριτήρια για την 5μηνη απασχόληση

Γράφει η Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου Ευθυμία Κολοβού

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που συνχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Μη Κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) –Σύλλογοι κλπ που επιλέχθηκαν κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, ως δικαιούχοι του Προγράμματος που αφορά τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-λάδας με συμπράττοντα φορείς τους ΟΤΑ Α και Β ( Σημείωση: Δικαιούχοι είναι και οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας βάσει του άρθρου 18 Του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) , και έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης).

Για τον νομό μας αναμένoνται προκηρύξεις σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, για εργασία 5μηνης απασχόλησης σε κοινωφελείς δράσεις στους επιλεγμένους Δήμους, με μηνιαί-ες αποδοχές 625 € (και ασφαλιστική κάλυψη). Σύμφωνα με το Υπουργείο, η εποπτεία και ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων/ωφελουμένων από τους Δι-καιούχους των προγραμμάτων θα ασκείται από το ΑΣΕΠ, όπως επίσης και η έγκριση της πρόσκλησης – ενημέρωσης προς τους δυνητικά ωφελούμενους. Επίσης ο έλεγ-χος της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που θα καταρτίζουν οι Δικαιούχοι και η υποχρέωσή τους για την άμεση δημοσιοποίηση των προσλήψεων και η εξέταση τυ-χόν ενστάσεων που θα υποβληθούν.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠ ΑΝΑΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνό-λου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας ο αριθμός θέσεων εργασίας που ζητήθηκαν από φορείς είναι 2,922, ενώ ο αριθμός θέσεων που εγκρίθηκαν είναι 1580 .

Για τον Δήμο Ξηρομέρου η κατανεμήθηκαν 90 θέσεις , με έναν δικαιούχο υλοποίησης, τον εμποροβιομηχανικό σύλλογο Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Μεσολογγίου παίρνει 200 θέσεις με δικαιούχο υλοποίησης το εμποροβιομηχανι-κό σύλλογο Μεσολογγίου, 50 θέσεις εργασίας με δικαιούχο υλοποίησης της πράξης, τη ΜΚΟ «ΙΝΕ της ΓΣΕΕ» και άλλες 25 θέσεις με τη ΜΚΟ «Πράσινο + Μπλέ». Επομένως το γενικό σύνολο για το Δήμο Μεσολογγίου είναι: 200 +50 +25 = 275 θέσεις

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας λαμβάνει 110 θέσεις με δικαιούχο υλοποίησης το εμποροβιομη-χανικό σύλλογο Μεσολογγίου, 20 θέσεις με τη ΜΚΟ «Γέφυρες στον κόσμο» και άλλες 30 θέσεις με τη ΜΚΟ «ΝΕΣΤΟΣ». Επομένως το γενικό σύνολο για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας είναι : 110 +20+30= 160 θέσεις.

Το Αγρίνιο παίρνει 610, Αμφιλοχία 140, Θερμο 69, Ναύπακτος 158 θέσεις. Υπάρ-χουν και άλλες 78 θέσεις που δεν έχει αναφερθεί η κατανομή στους δήμους και σε τι αριθμό (Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=53&la=1&pg=3 )

Υπολογίζω ότι η τελική διαδικασία θα πάρει σάρκα τον επόμενο μήνα . Απαιτείται η έγκυρη επίσημη ενημέρωση των πολιτών για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προ-ϋποθέσεις:

*Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

*Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανερ-γίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδή-ματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 μέχρι 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίω-ση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρισθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δρά-ση

*Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογε-νείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

•Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:

α. Σε μακροχρόνια ανέργους.

β. Σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανερ-γίας.

γ. Σε άνεργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

•Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά, είναι τα εξής:

*Κατάσταση ανέργου: Μακροχρόνια άνεργος άνω των 12 μηνών 20 βαθμ., νέος ά-νεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία 25 βαθμ., βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15 βαθμ., αγρότες 10 βαθμ.

*Οικογενειακή κατάσταση: Μονογονεϊκή οικογένεια 15 βαθμ., έγγαμος και οι δύο σύ-ζυγοι άνεργοι 8 βαθμ., με προστατευόμενα μέλη 5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)

*Οικογενειακό εισόδημα: Από 0,00 ευρώ-6.900 ευρώ 15 βαθμ., από 6.901-12.000 ευρώ 10 βαθμ., από 12.001-16.000 ευρώ 8 βαθμ., από 16.001-22.000 ευρώ 6 βαθμ., από 22.001 και άνω 0 βαθμ.

*Κατάσταση υγείας: Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 35%-50% 6 βαθμ., ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 βαθμ.

*Εντοπιότητα: Μόνιμος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) που υλοποιείται η πράξη: 10 βαθμ.

Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων Δημοτών

α. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες).

β. Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).

γ. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

δ. Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει

την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Για το κριτήριο της Ανεργίας

α. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον Δι-καιούχο

β. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι

δύο σύζυγοι είναι άνεργοι

γ. Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα προσκομίζουν

βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής

στη δράση.

Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης

α. Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το οικονο-μικό

έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 – 31/12/2009 (για

όλους τους αιτούντες) ή

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να

υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.

Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας

Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).

Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομός)

Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε από λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ)

Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται προσμετρά επιπλέον μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά ωφελουμένων της πα-ρούσας πρόσκλησης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και κριτήρια, υπάρχουν σε δημοσιευμένα έγγραφα από το Υπουργείο. Αν υπάρχει κάποια νεώτερη διαφοροποίηση που δεν την γνωρίζω, θα εμφανι-στεί ούτως η άλλως στη σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ υπάρχουν εδώ: http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=53&la=1&pg=3 . Μπορείτε να τα κατεβασετε να τα μελετήσετε και να τα ετοιμάσετε από τώρα, μέχρι να εκδοθούν οι προκηρύξεις και να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία στη περίπτωση κάποιας διαφοροποίησης.

Επί της διαδικασίας καταθέτω την αρνητική μου θέση επειδή δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν επιλέχθηκε από το Υπουργείο διαφορετική διαδικασία με κάλυψη των θέσεων α-πευθείας από τους Δήμους χωρίς ενδιάμεσους φορείς (τους επονομαζόμενους ΔΙΚΑΙΟΥ-ΧΟΥΣ, ΜΚΟ, Συλλόγους κλπ), οι οποίοι έχουν να λαμβάνουν διαδικαστικά έμμεσα έξοδα έως 5% επί του προϋπολογισμού των άμεσων δαπανών μισθοδότησης για την υλοποίη-ση της πράξης. Σχετικές επερωτήσεις κατέθεσαν βουλευτές κομμάτων στη βουλή το κα-λοκαίρι που μας πέρασε. Τέλος όλοι καταλαβαίνουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας ,ούτε το πρόβλημα της υποστελέχωσης του δήμου σε εργατικό δυναμικό, αλλά θα αποτελέσει ένα πρόσκαιρο ανάχωμα στις οικονομικές δυ-σχέρειες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας.

Οι 90 θέσεις για τον Δήμο Ξηρομέρου:

Οι 90 θέσεις για τον Δήμο Ξηρομέρου: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γεωπόνος 4
-//- Φιλόλογος 2
-//- Ιστορικός Αρχαιολόγος 2
-//- Γυμναστής 4
Δ.Ε (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  Ηλεκτρολόγος  2
Υ.Ε (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης )  Εργάτης Γενικών Καθηκόντων  48
-//- Εργάτης Πρασίνου 16
-//- Εργάτης Οικοδομικών Εργασιών 2
-//- Σιδηρουργός 2
Τ.Ε (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης )  Νοσηλευτής  6
-//- Κοινωνικός Λειτουργός 2
   ΣΥΝΟΛΟ   90 

Πιστεύω τα παραπάνω στοιχεία, να βοηθήσουν κάθε συνδημότη μου αλλά και τους πολίτες των άλλων δήμων του νομού μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα περιμένουμε τις επίσημες προκηρύξεις που θα δημοσιευθούν για οριστική επαλήθευση των διαδικασιών στην περίπτωση που έχουμε κάποια αλλαγή στα κριτήρια ή στα δικαιολογη-τικά ή στις τελικές θέσεις ανά Δήμο.

18 Ιαν 2012

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.