Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 16.600 ανέργους

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 16.600 ανέργους
845a90f79b9ae4dcaf05e2bc9cfac633_LΑιτήσεις συμμετοχής 10 – 31 ΟκτωβρίουΑπο τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης έως 16.600 ανέργων ηλικίας 29 – 64 ετών. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων και, σύμφωνα με απόφαση του  Διοικητή του Οργανισμού, κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου, περιλαμβάνει συνδυασμένες δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης.

 

 

 Ειδικότερα, το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

1)    Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
2)    Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
3)    Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
4)    Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
5)    Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Το κόστος της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 112 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά ορισμένα επιμέρους ζητήματα του προγράμματος αξίζει να τονισθεί ότι:

*Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας, αντιστοιχεί στο ποσό των 5.400 ευρώ ή 4.200 ευρώ, ανάλογα με τον κλάδο κατάρτισης, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από τους ωφελούμενους ανέργους, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελούμενων από τους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η εγγυημένη απασχόληση μετά τη λήξη του προγράμματος.

*Ο χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου είναι μέχρι 30 Απριλίου 2016.

*Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ υποχρεώνεται να δημιουργήσει τόσο μητρώο ωφελούμενων, όσο και μητρώο παρόχων. Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 13,50 ευρώ για τα τεχνικά επαγγέλματα και στο ποσό των 10,5 ευρώ για τις Νέες Τεχνολογίες. Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 4 ευρώ.

Δημιουργούνται δύο μεγάλοι κλάδοι, από τους οποίους θα προκύψουν οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους – ωφελούμενους του προγράμματος:

1)Κατασκευαστικός – τεχνικός κλάδος και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
Οι ωφελούμενοι σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει να είναι:
*Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
*Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
*Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
*Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
*Στον κατασκευαστικό – τεχνικό κλάδο μπορούν να απασχοληθούν όσοι έχουν τις εξής ειδικότητες: Τεχνικοί συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, σωληνουργοί, τεχνίτες εργαλειομηχανών, ξυλουργοί, ψυκτικοί, τεχνίτες ελασματουργοί, τεχνικοί – συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και ελέγχου, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, τεχνίτες καλουπιών και έκχυσης σκυροδέματος, τεχνίτες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος, τεχνίτες επιστρώσεως πλακιδίων, τεχνίτες ικριωμάτων (σκαλοτζήδες), τεχνίτες τοιχοποιίας, τεχνίτες επιχρισμάτων, τεχνίτες συστημάτων ξηράς δόμησης, τεχνικοί μόνωσης – μονωτές, χειριστές κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου και διοικητικό προσωπικό.
*Στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων οι επαγγελματικές ειδικότητες είναι: Τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων και τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2)Κλάδος Νέων Τεχνολογιών
Οι ωφελούμενοι σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει:
*Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
*Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
*Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
*Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
*Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών οι επαγγελματικές ειδικότητες είναι: Τεχνικοί λογισμικού και μηχανών ψηφιοποίησης, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικοί ανάπτυξης συστημάτων τηλε-εφαρμογών, τεχνικοί ανάπτυξης web & mobile εφαρμογών, στελέχη διοίκησης και διαχείρισης έργων τεχνολογίας, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & work flow, στελέχη για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων και στελέχη τοπογραφίας και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελούμενων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο προτεραιότητας. Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει, άλλο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων, τα οποία είναι:

*Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
*Ηλικία υποψηφίου.
*Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/ και συζύγου
*Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του κλάδου που επιλέγει.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 120 μόρια.

Όσοι δεν επιλεγούν στο μητρώο Ωφελούμενων, από την ημέρα δημοσίευσής του, έχουν δικαίωμα εντός πέντε ημερών να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση (αντίρρηση) κατατίθεται εγγράφως στον ΟΑΕΔ και κρίνεται από τριμελή επιτροπή, που έχει συγκροτήσει με απόφασή του ο ίδιος ο διοικητής του Οργανισμού. Από την άσκηση των αντιρρήσεων, η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί το αργότερο εντός 20 ημερών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.voucher.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

 

http://www.dikaiologitika.gr/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.