Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Πρόσκληση εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Ι.Π. Μεσολογγίου

paidikoi-stathmoi-aftodioikisi-620x320

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου», ανακοινώνει ότι:

Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, θα δέχεται αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής νέων νηπίων για τη Σχολική χρονιά 2014 – 2015, από τις 22 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2014.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή  για εγγραφή  αίτησης, είναι  τα νήπια:

1. Να έχουν γεννηθεί από  1-1-2010 και ύστερα.

2. Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½  ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014 και να αυτοεξυπηρετούνται.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους με πλήρη τα δικαιολογητικά και  αφού πληρούν τις προϋποθέσεις, στους  κατά τόπους παιδικούς σταθμούς  κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου  ή στα τηλέφωνα: 26310-55127 ,26313-60920 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Απαιτούμενα για εγγραφή  και επανεγγραφή δικαιολογητικά:                                 (από δύο φορές)

 1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας (Εάν η  ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια  Διαμονής σε ισχύ)
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και  αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης,
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και  αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 1. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης, πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ).
 1. Σχετικά με την εργασία των γονέων, ότι ισχύει κατά περίπτωση (Μόνο για μητέρες)

Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού  τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση  εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης,  το ωράριο εργασίας  και οι αποδοχές &
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή
 • Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης

Για γονείς μισθωτούς του Δημοσίου τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση  εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης,  το ωράριο  εργασίας  και οι αποδοχές

Για γονείς  ελεύθερους επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενους

 • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος(Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί η διακοπής της άσκησης  επιτηδεύματος

Για γονείς αγρότες

 • Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι  ασφαλιστικές εισφορές

Για γονείς σε πρόγραμμα Stage του ΟΑΕΔ

 • Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ,  φορέα Υλοποίησης και Ασκούμενου / νης
 • Υπεύθυνη δήλωση για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Για γονείς άνεργους

 • αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την ημερομηνία δημοσίευσης  της παρούσας, και
 • αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες  του Ο.Α.Ε.Δ. ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση  εξατομικευμένης έως 31/12/2014.
 • Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς  και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα  τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο  Νοσοκομείο
 1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος   οικονομικού έτους (Ε1 του 2014) και αντίγραφο εκκαθαριστικού  σημειώματος (προηγούμενου έτους 2013)
 2. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (όπως αυτή αποδεικνύεται  από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) για την εγγραφή αλλοδαπών  νηπίων
 3. Έκθεση ειδικών λόγων όπου απαιτείτε
 4. Αντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση για την γνησιότητα των δικαιολογητικών.

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά ή κατατέθηκαν  εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται

Σημείωση: Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και επανεγγραφής,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΚΑΒΑΓΙΑΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.