Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Σε διαβούλευση οι αρχές λειτουργίας της παράταξης “Κοινωνία Μπροστά”

papadopoulosH Αυτοδιοικητική Κίνηση Ι.Π. Μεσολογγίου «Η Κοινωνία Μπροστά» θέτει σε διαβούλευση τις αρχές λειτουργίας της. “Θα χαρούμε ιδιαίτερα να λάβουμε τις ιδέες σας και τις παρατηρήσεις σας επί των αρχών λειτουργίας της αυτοδιοικητικής κίνησης” καταλήγει στην ανακοίνωση η οποία τις εμπεριέχει , ο επικεφαλής της παράταξης, Πάνος Παπαδόπουλος.

Οι αρχές λειτουργίας της παράταξης:

«Άρθρο 1ο

Η κίνηση «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Η Αυτοδιοικητική κίνηση Ι.Π. Μεσολογγίου «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» είναι ανεξάρτητη, ριζοσπαστική, αγωνιστική δημοτική κίνηση πολιτών. Αποτελεί μια αυτόνομη συλλογικότητα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα που στηρίζεται στην αρχή της συμμετοχής, στη διαφάνεια, στην ισοτιμία των μελών, στην συλλογική ηγεσία και δημόσια έκφραση. Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολίτες που συμφωνούν με την προγραμματική διακήρυξη, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα και επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δημιουργικής σύνθεσης απόψεων και ιδεών. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας, ωστόσο επιδίωξη όλων όσων συμμετέχουν στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» πρέπει να είναι η προωθητική σύνθεση απόψεων ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία ή αν είναι δυνατόν με ομοφωνία.

Άρθρο 2ο

Η Προγραμματική Διακήρυξη – Σκοποί

Η προγραμματική διακήρυξη της κίνησης είναι αυτή που εγκρίθηκε και παρουσιάσθηκε δημόσια στις 15/12/2013 και αποτελεί δεσμευτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική και οι προτάσεις της κίνησης και καθορίζεται η δράση των μελών και των οργάνων της. Οι σκοποί της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» είναι η εκπλήρωση όσων περιγράφονται στη διακήρυξη αρχών, που έγινε αποδεκτή στην ιδρυτική της παρουσίαση – συνέλευση. Για την έγκριση νέας προγραμματικής διακήρυξης ή τροποποίηση ή επικαιροποίηση της ισχύουσας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

 

Άρθρο 3ο

Όργανα Διοίκησης – Συντονισμού

Όργανα της κίνησης είναι:

Η Γενική Συνέλευση των μελών και
Η Γραμματεία

Κυρίαρχο σώμα της κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κίνηση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το τετράμηνο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί την προγραμματική διακήρυξη και τις αρχές λειτουργίας της, εκσυγχρονίζει ή τροποποιεί στοιχεία του προγράμματος, αποφασίζει το πρόγραμμα δράσης της κίνησης σε συνεργασία με την Γραμματεία, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, εκλέγει τον επικεφαλής της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» που θα είναι και υποψήφιος Δήμαρχος καθώς και 15μελή Γραμματεία. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εκλογών, αν υπάρξει η εκλογική διαδικασία της δεύτερης Κυριακής με στόχο να διαμορφώσει και να εγκρίνει τις απόψεις και θέσεις της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ».

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Γραμματεία ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον 30 μέλη. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντα το 50% + 1 των μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα 3 ημερών, την ίδια ώρα και χωρίς απαρτία. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι ανοικτές σε παρατηρητές/τριες, που έχουν δικαίωμα λόγου, όχι όμως ψήφου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της, τηρεί την διαδικασία και υπογράφει τα πρακτικά. Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων μελών της στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα των απόψεων.

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» ακόμη και αυτοί που δεν θα εκλεγούν έχουν λόγο για την πορεία των δημοτικών πραγμάτων και δικαίωμα συμμετοχής στη δημοτική ομάδα που θα υποστηρίζει την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 4ο

Γραμματεία της κίνησης

Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων η κίνηση διοικείται από Γραμματεία, η οποία φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης τηρεί τα οικονομικά και ενημερώνει τα βιβλία της Κίνησης.

Η θητεία της Γραμματείας είναι ετήσια και ο αριθμός των μελών της καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 μέλη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της κίνησης δεν μπορεί να αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Γραμματείας. Μέλος της Γραμματείας αυτοδίκαια είναι ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού. Η Γραμματεία συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα ή έκτακτα εάν το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Μπορεί δε να συστήνει ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα ή να ορίζει υπεύθυνους θεματικών επιτροπών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Τις συνεδριάσεις της μπορούν να παρακολουθούν τα μέλη της κίνησης ή άλλοι/ες μη μέλη αφού κληθούν από την Γραμματεία. Η Γραμματεία τηρεί βιβλίο μελών της κίνησης, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γραμματείας και βιβλίο ταμείου της κίνησης. Η Γραμματεία δύναται εκτός από τον επικεφαλής της κίνησης να εκλέξει ανάμεσα στα μέλη της Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 5ο

Μέλη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

α) Μέλος της κίνησης «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του, κάθε πολίτης, γυναίκα ή άνδρας που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, δημότης ή κάτοικος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που αποδέχεται την προγραμματική διακήρυξη ή τις αρχές λειτουργίας της.

β) Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» οπότε η τελική έγκριση γίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

γ) Τα μέλη της κίνησης είναι ισότιμα και συμμετέχουν στους τομείς εργασίας της επιλογής τους. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανά της. Τα μέλη πρέπει να αναπτύσσουν πρωτόβουλη δράση, ατομική ή συλλογική και να συμμετέχουν στα δημοτικά πράγματα της πόλης, με βάση τις αρχές της κίνησης. Τα μέλη τέλος υποχρεούνται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής πέντε (5) ευρώ.

Άρθρο 6ο

Πόροι της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Οι πόροι της κίνησης είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών.

β) Οι χορηγίες, δωρεές φίλων και συμπαθούντων και έσοδα από εκδηλώσεις.

γ) Ποσοστιαία εισφορά των αιρετών Δημοτικών Συμβούλων – μελών της κίνησης, τουλάχιστον 10%, από κάθε συμμετοχή σε Δημοτικά Συμβούλια ή Επιτροπές.

δ) Κάθε νόμιμος τρόπος.

ε) Η Γραμματεία κάθε χρόνο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό της κίνησης.

Άρθρο 7ο

Τροποποίηση αρχών λειτουργίας της κίνησης

Οι αρχές λειτουργίας της κίνησης μπορούν να τροποποιηθούν από την Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή της απόλυτης πλειοψηφίας (50% + 1) των ταμειακώς εντάξει μελών και απόφαση με πλειοψηφία του 50% + 1 των παρόντων.

Τροποποίηση των αρχών λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το έτος διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή τους.

Άρθρο 8ο

Διάλυση της κίνησης

Η κίνηση διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Πιθανά περιουσιακά της στοιχεία περιέχονται σε κοινωφελή οργανισμό (π.χ. Δομές αλληλεγγύης του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κ.ά.).

Άρθρο 9ο

Το έμβλημα της κίνησης

Το έμβλημα της κίνησης είναι αυτό που περιγράφεται λεπτομερώς στην Δικαστική Ανακήρυξη του Συνδυασμού «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» από το Πρωτοδικείο της Ι.Π. Μεσολογγίου και έχει αποτυπωθεί στο σχετικό site του Συνδυασμού.

Άρθρο 10ο

Η σφραγίδα της κίνησης

Ομοίως στη σφραγίδα της κίνησης εμπεριέχεται το έμβλημα του Συνδυασμού «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ».
Θα χαρούμε ιδιαίτερα να λάβουμε τις ιδέες σας και τις παρατηρήσεις σας επί των αρχών λειτουργίας της αυτοδιοικητικής κίνησης.

Ευχαριστώ πολύ
Πάνος Παπαδόπουλος»

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.