Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Σημαντικά θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Σημαντικά θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

δημοτικό συμβούλιο αγρινίουΔιαβάστε τα θέματα που θα απασχολήσουν την τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου περί «Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2015».(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου κ. Σκορδόπουλος).

3. Έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.:
Α) Υπ’ αριθμ. 80/2014 περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 – Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. έτους 2013».
Β) Υπ’ αριθμ. 150/2014 περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013».
Γ) Υπ’ αριθμ. 138/2014 περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.».
Δ) Υπ’ αριθμ.145/2014 περί «Έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”».
Ε) Υπ’ αριθμ. 23/2015 περί «Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου» και καθορισμός ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και τον Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

4. Συγχώνευση ΚΕΠ 0352 (οδού Μανδηλαρά) στο ΚΕΠ 0132Π (οδού Καραπαπά) Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

6. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

7. Απασχόληση στον Δήμο μαθητών, του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2015-2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

8. Παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

9. Ορισμός μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

10. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την εκτέλεση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου –Υπουργείο Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

12. Έγκριση μελετών των έργων αυτεπιστασίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/17-02-2015 μελέτης του έργου: «Συντήρηση- Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

14. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 του Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

15. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση, Συντήρηση, Αναβάθμιση Χλωριοτήρων αντλιοστασίων ΔΕ Δήμου Αγρινίου με ανοιχτό διαγωνισμό». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

16. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία του τμήματος Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τη συντήρηση αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για τα έργα αυτεπιστασίας 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

20. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας γραφικής ύλης- φωτοτυπικού χαρτιού – αναλώσιμών εκτυπωτών-fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015-2016» με διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

21. Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της εργασίας «πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

22. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ελαστικών για την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

23. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο του έργου «παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2015-2016» με διαγωνισμό. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

24. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των «εργασιών συντήρησης πρασίνου (κλάδεμα δέντρων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2015», σε τρίτο με πρόχειρο διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

25. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

26. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης .

27. Λήψη απόφασης για αλλαγή θέσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου Αγρινίου και επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του. Ορισμός οργανωτικής επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 2&10/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης .
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

28. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στις Τοπικές Κοινότητες Καμαρούλας και Στράτου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 3&11/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης .
• Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Καμαρούλας κ. Μαλτέζος Γεώργιος και Στράτου κ. Πατσέας Αναστάσιος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

29. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης.
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
• Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κυψέλης κ. Αθανασάκης Λεωνίδας και Κάτω Μακρυνούς κ. Τσερπέλης Πελοπίδας συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

30. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 6&9/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
• Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παππαδατών κ. Τούρκας Παναγιώτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

31. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

32. Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου περιόδου 2015 -2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

33. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

34. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

35. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

36. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

37. Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – εκποίηση κινητών πραγμάτων (ΟΤΚΖ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

38. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτιστικού συλλόγου που λειτουργεί στο Δήμο Αγρινίου και προάγει τα τοπικά συμφέροντα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφαση Τ.Κ. Κάτω Κερασόβου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Τ.Κ. Κάτω Κερασόβου κα Χαραλάμπους – Ζαλοκώστα Ζωή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

39. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 304/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, περιοχή Αηβασιλιώτικα στο Ο.Τ. Γ 700 στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 014909 της Μπράβου Διονυσία».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

40. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.

41. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.