Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Στόχος στο Θέρμο η ανάδειξη του φαραγγιού Μοκιστιάνου

Στόχος στο Θέρμο η ανάδειξη του φαραγγιού Μοκιστιάνου

pezoporia2Tην έγκριση  αναμορφωμένου σχεδίου προγραμματικής Σύµβασης µεταξύ του Δήµου Θέρµου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο που αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του µονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Κωστακόπουλος ο οποίος υπογράμμισε πως μετά την αρχική απόφαση το θέµα προωθήθηκε, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες σχετικά διαδικασίες στο αρµόδιο Δασαρχείo Αγρινίου και ακολούθως, µετά την σχετική επεξεργασία, προωθήθηκε ιεραρχικά µέσω των λοιπών εµπλεκόµενων υπηρεσιών (Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας & Διεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρηση Δασών)στη  Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Κατά την επεξεργασία, όµως, που ακολούθησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το θέµα της προγραµµατικής σύµβασης προέκυψε η αναγκαιότητα τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης αναφορικά µε τον δεύτερο συµβαλλόµενο φορέα, ο οποίος δεν θα είναι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, όπως αρχικά είχε περιληφθεί στο σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης που περιλαµβανόταν στην 284/2012 σχετική Απόφαση που εγκρίθηκε από το Δηµοτικό Συµβούλιο, αλλά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα υποβληθέντα στοιχεία της µελέτης του έργου, τµήµα του έργου αναφέρεται σε περιοχή της ζώνης NATURA 2000 της παραλίµνιας περιοχής της Τριχωνίδας. Ως εκ τούτου η αρµοδιότητα υπογραφής της συγκεκριµένης Προγραµµατικής Σύµβασης ανήκει στον αρµόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και όχι στους ενικούς ραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου εν τέλει ενέκρινε το αναµορφωµένο σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης που αφορά στη µελέτη και υλοποίηση του έργου της ανάδειξης και αξιοποίηση µονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου Δήµου Θέρµου Εξουσιοδότησε  παράλληλα τον Δήµαρχο Θ.Πορφύρη για την περαιτέρω προώθηση των σχετικών διαδικασιών και για την υπογραφή της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Ανάδειξη και προσέλκυση επισκεπτών
Σκοπός της Προγραµµατικής Σύµβασης θα είναι η µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων (ανάδειξη και αξιοποίηση µονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου) σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήµου Θέρµου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. Αντικείµενό της είναι η εκτέλεση έργων  που αφορούν την ανάδειξη και αξιοποίηση του κεντρικού µονοπατιού που διασχίζει το φαράγγι του Μοκιστιάνου και ενώνει τη λίµνη Τριχωνίδα, όπου εκβάλλει ο Μοκιστιάνος, µε τις Πηγές της Αγίας Σοφίας(Μοκιστιάνου), µε παρεµβάσεις ήπιας µορφής που αναφέρονται σε εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και διάνοιξης του µονοπατιού, σε σήµανσή του σε όλο το µήκος του καθώς και στη διαµόρφωση θέσης θέας. Οι προβλεπόµενες σχετικές παρεµβάσεις αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για προσέλκυση επισκεπτών, καθώς το προτεινόµενο έργο συγκεντρώνει στο µέγιστο βαθµό τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνάδουν στην αναγκαιότητα που πρέπει να υπηρετούν έργα αυτής της κατηγορίας.
Οι πηγές της Αγίας Σοφίας (πηγές Μοκιστιάνου) αποτελούν σηµείο αναφοράς, ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτισµικής αξίας,για την περιοχή του Δήµου Θέρµου τόσο λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής αυτής και της θέσης τους επί του βασικού οδικού άξονα σύνδεσης του Θέρµου µε το Αγρίνιο όσο και της ύπαρξης εκεί του συγκροτήµατος των Βυζαντινών Ναών, της Αγίας Σοφίας και των δίδυµων Ναών των Ταξιαρχών και του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει χτισθεί κατά κύριο λόγο µε τα δοµικά στοιχεία του σηµαντικού αρχαίου ναού που ήταν αφιερωµένος στην τοπική θεότητα Λαφρία Αρτέµιδα.
Επιπλέον, το µονοπάτι διέρχεται στο σύνολό του, σε ένα µήκος περί τα εφτά χιλιόµετρα, από ιδιαίτερα ελκτικό για τον επισκέπτη φυσικό περιβάλλον λόγω τόσο της ποικιλοµορφίας της γεωµορφολογίας όσο και της βλάστησης καθ’ όλο το µήκος της διαδροµής του και κυρίως παρέχει πρόσβαση στους Δίδυµους Καταρράκτες του Μοκιστιάνου, σηµείο που συνιστά µνηµείο της φύσης µε ιδιαίτερη αξία.
Ακόµη, το µονοπάτι διέρχεται από πολλά αξιόλογα στοιχεία της αγροτικής κληρονοµιάς, νερόµυλους, νεροτριβές, αγροικίες,στάβλους, αγροκτήµατα, τα οποία αναδεικνύονται µε τον καλύτερο τρόπο µε την βελτίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του συγκεκριµένου µονοπατιού.
Γι’ αυτό, η υλοποίηση των  παρεµβάσεων αναµένεται να συµβάλουν τα µέγιστα στην αύξηση της επισκεψιµότητας προς την περιοχή και από αυτή την άποψη είναι απαραίτητο να ωριµάσει άµεσα το έργο και να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη σχετική χρηµατοδότηση του έργου στα πλαίσια σχετικής προκήρυξης για ένταξη έργων δηµοσίου χαρακτήρα στον Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 είτε µέσω κάθε άλλου χρηµατοδοτικού προγράµµατος για τέτοιου είδους δράσεις είτε ακόµα και από ίδιους πόρους του Δήµου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.