Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Συμμαχία Καθηγητών: Κάλεσμα για συγκρότηση νέας Πολιτικής Γραμματείας

Συμμαχία Καθηγητών: Κάλεσμα για συγκρότηση νέας Πολιτικής Γραμματείας

1239048_651244748227144_2104057537_nΣυμμαχία Καθηγητών:  Κάλεσμα για συγκρότηση νέας Πολιτικής Γραμματείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η συνδικαλιστική παράταξη «Συμμαχία Καθηγητών», στην τελευταία της συνε­δρί­α­ση της 16ης Σεπτεμβρίου 2014, προέβη σε μία σειρά διαπιστώσεων και αποφάσεων, με αί­σθημα ευ­θύ­νης και ενόψει των δύσκολων συγκυριών και των προκλήσεων που αντι­με­τω­πίζει ο κλάδος μας.

Διαπιστώνουμε ότι η μέχρι τώρα πορεία της συνδικαλιστικής μας κίνησης πάσχει ση­μα­ντι­κά όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή και την υποστήριξη από μέρους των συ­να­δέλφων, τό­σο στις συνδικαλιστικές διαδικασίες όσο και στις πρωτοβουλίες που ανα­λαμ­βάνουμε να δι­εκ­πε­ραιώσουμε. Επίσης, η επικοινωνία μας, τόσο με τους συναδέλ­φους του Αγρινίου όσο και με εκείνους των περιφερειακών σχολείων, είναι προβλη­μα­τι­κή. Για μία παράταξη όμως με τη δι­κή μας ιστορία, η οποία θέλει να είναι ευαίσθητος ακρο­ατής του πολιτικού σώ­ματος και τη­ρη­τής της δημοκρατικής νομιμοποίησης, στα πλαί­σια αρ­χών που υπαγο­ρεύ­ουν την πρόταξη των κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, χω­ρίς κομ­μα­τι­κή ποδηγέ­τη­ση, η σημερινή κατάσταση κρί­νεται απαράδεκτη.

Αναλαμβάνουμε και αναγνωρίζουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, στο μέτρο που δεν κα­τορθώθηκε στον επιθυμητό βαθμό η συσπείρωση του κλάδου ― ιδίως κατά και μετά την επι­στρά­τευση του 2013 ― και η σύσσωμη αντίδρασή του απέναντι στα βάρ­βα­ρα μέτρα που εξαρ­θρώ­νουν και υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση. Επιμείναμε όμως και δώσαμε τις μάχες μας τόσο από τις θέσεις μας στο ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ όσο και δια­μέσου του εκλεγμένου μας αι­ρε­τού στο ΠΥΣΔΕ, ώστε να πρυτανεύσουν οι αρχές της δια­φάνειας, της νομιμότητας και της συ­να­δελφικής αλληλεγγύης, σε πείσμα των παλαιο­κομ­ματικών πρακτικών.

Συνάδελφοι,

Ο πολιτικός αγώνας είναι διηνεκής και η δύναμή μας, η δύναμη του συνδικα­λι­στι­κού κινήματος, βρίσκεται στην ανανέωση προσώπων και τη συμμετοχή σας στις διαδι­κα­σίες που σας αφορούν. Συναισθανόμενοι αυτήν την πολιτική ευθύνη, καλούμε όλους τους συνα­δέλ­φους που συμμερίζονται τις αρχές μας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανασυ­γκρό­τη­σης της συνδικαλιστικής μας πα­ρά­ταξης. Σας καλούμε για να διαμορ­φώ­σου­με από κοι­νού την πο­ρεία μας από εδώ και εμπρός, πρεσβευτές του δημοκρατικού ήθους και των πολιτικών επι­λο­γών που έχει ανάγκη τό­σο ο κλάδος όσο και ο χειμαζό­με­νος λαός μας, προκειμένου να αρ­θού­με στο ύψος των περιστάσεων ως φορείς του δημόσιου αγαθού της παιδείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παράταξή μας αποφάσισε να προχωρήσει σε πρώτη φάση στη συ­γκρό­τηση νέας πολι­τι­κής γραμματείας. Η προβλεπόμενη συνεδρίαση γι’ αυτό το σκο­πό έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου την Τετάρτη, 24 Σε­πτεμβρίου 2014, ώρα 5.30 μμ. Καλώς να ορίσετε.

 

Συμμαχια Καθηγητων

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.