Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Συνεδριάζει η επιτροπή περιβάλλοντος για το υδροηλεκτρικό στο Ν.Αργύρι

Συνεδριάζει η επιτροπή περιβάλλοντος για το υδροηλεκτρικό στο Ν.Αργύρι

Prasi@Online2YDR N ARGYRIΣυνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας στην Χαλκίδα για να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων η έγκριση των (ΜΠΕ) του υδροηλεκτρικού ισχύος 3,25 MW της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. στο Νέο Αργύρι Αγράφων.
Θυμίζουμε ότι η συζήτηση για την έγκριση είχε πάρει αναβολή πριν περίπου δύο μήνες όταν εγκρίθηκε το υδροηλεκτρικό στα Φουσιανά,διότι υπήρχε διαφωνία του διευθυντή δασών του νομού.
Δείτε όλα τα θέματα της συνεδρίασης..
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 24/07/2013.
ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε κωδικό «1001635» στη θέση ΄΄ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ΄΄ του ∆ήµου Λαµιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε κωδικό 1105702 ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε κωδικό 1105795 ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ, ( Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατοµείου µαρµάρων της ΖΟΥΡΑΣ
ΑΝΤ – ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στη θέση «ΒΡΕΘΕΛΑ» Τ.Κ. Στύρων της ∆.Ε. Στυρέων
∆ήµου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW της εταιρείας «VOLTERRA A.E.» στη θέση ΄΄Κάστρο –
Λυκοβούνι΄΄ των ∆ήµων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αντιπληµµυρικά έργα
∆.Ε. Αγράφων ∆ήµου Αγράφων» στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,3123 MW της εταιρείας «SPES SOLARIS –
SOLAR CONCEPT .» στη θέση «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ » της Τ.Κ. Λευκοχωρίου του ∆ήµου
Αµφίκλειας – Ελάτειας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,899 MW της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ –
SPES SOLARIS 2 » στη θέση «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ » της Τ.Κ. Λευκοχωρίου του ∆ήµου Αµφίκλειας –
Ελάτειας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,83 MW της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR
CONCEPT » στη θέση «ΠΟΥΡΝΙΑ » του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Βελτίωση οδικού
άξονα ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ, τµήµα ΄΄ΑΜΦΙΣΣΑ – ΙΤΕΑ΄΄ » στην Περιφερειακή Ενότητα
(Π.Ε.) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση θαλάσσιας
έκτασης κατά 10 στρέµµατα, υφιστάµενης πλωτής µονάδας σε θαλάσσια έκταση 10
στρεµµάτων στη θέση «Κοκκαλάκι», Τοπικής Κοινότητας ∆αφνούσας, ∆ηµοτικής
Ενότητας Κηρέως του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Νοµού Ευβοίας της
εταιρείας ΄΄ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΄΄, µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίας πλωτής µονάδας, συνολικής
θαλάσσιας έκτασης 20 στρεµµάτων και ετήσιας δυναµικότητας 1.078 τόνων.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δηµιουργία νέας πλωτής
µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, που θα δηµιουργηθεί από την µετατόπιση περίπου 100
µέτρων, υφιστάµενης πλωτής µονάδας σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων στη θέση
«Όρµος Κόφινας», Τοπικής Κοινότητας ∆αφνούσας, ∆ηµοτικής Ενότητας Κηρέως του
∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Νοµού Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε
΄΄, µε αύξηση ετήσιας δυναµικότητας από 390 τόνους σε 1.462,5.
ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάµενης µονάδας αποτελούµενης από πεστροφογεννητικό σταθµό
δυναµικότητας 100.000 ιχθυδίων/έτος, µονάδα εκτροφής πέστροφας δυναµικότητας 30
τον/έτος, συσκευαστήριο νωπών αλιευµάτων δυναµικότητας 100 κιλών/ηµέρα,
µεταποιητήριο – καπνιστήριο δυναµικότητας 100 κιλών/εβδοµάδα, αναψυκτήριο κ.α.
βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, σε γήπεδο εµβαδού 6.628,88 τ.µ. στην εκτός σχεδίου
περιοχή στη θέση ΄΄Γαύρος΄΄, Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού, του ∆ήµου
Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας της εταιρείας «Γεώργιος Παναγιωτόπουλος – Ιωάννης
Μπακατσιάς Ο.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία πτηνοτροφικής
µονάδας δυναµικότητας 260.000 ορνίθων πάχυνσης µε συνοδά έργα (γεώτρηση,
βόθροι, αποθήκες, κλπ) στη θέση «Άσπρα Χώµατα» της ∆.Ε. Πισσώνα, ∆ήµου ∆ιρφύων
– Μεσσαπίων, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ιδιοκτησίας «HELLENIC QUALITY FOODS A.E.» και φορέα την
«Α. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ζ.Μ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για επέκταση εγκατάστασης
διαλογής, µηχανικής κοπής & θραύσης µεταλλικών απορριµµάτων – διαλυτηρίου
οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), µε δραστηριότητα αποθήκευσης
χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου – οξέος, της επιχείρησης «ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ
ΕΠΕ», που λειτουργεί στη θέση ΄΄ Κουνιάρα ΄΄ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής ∆ήµου Λαµιέων
Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Κ. Τσακωνίτης.
ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,85 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»
στη θέση «Ελάτη – Αετός» του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατοµείου µαρµάρων της
εταιρείας ΄΄ ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΠΕ ΄΄, εκτάσεως 23.350 τ.µ και 39.784,42 τ.µ. στη
θέση «ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ»,της ∆.Κ. Ριτσώνας, του ∆ήµου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µικρού υδροηλεκτρικού
σταθµού (Μ.Υ.Σ.) ισχύος 3,25 MW της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΜΥΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Νέο Αργύριο΄΄ ∆.Ε.
Ασπροπύργου του ∆ήµου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
ΘΕΜΑ 22ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατοµείου µαρµάρων του
Αθανασίου Κων/νου Κυριακού , σε έκταση εµβαδού 57.421,92 τµ, στη θέση « ΘΥΜΑΡΙ »
της Τοπικής Κοινότητας Αλιβερίου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Ταµυνέων , του ∆ήµου Κύµης
Αλιβερίου, Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
.

http://prassia-eyrytanias.blogspot.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.