Κυριακή, 9 Αυγούστου, 2020

Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου Αγρινίου

 

Το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 -2014 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός στην εισηγητική του ομιλία χαρακτήρισε σημαντική τη συζήτηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου, γιατί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου:

« πρόκειται για ένα οδικό χάρτη πάνω στον οποίο θα σχεδιάσουμε έργα και δράσεις, όπως ακριβώς το ίδιο πράξαμε πριν από τρία χρόνια που βασιστήκαμε σε ανάλογο επιχειρησιακό σχέδιο, προετοιμάζοντας και προωθώντας ζωτικής σημασίας  έργα για το Δήμο και δικαιωθήκαμε για τις επιλογές μας. Μπορεί η σημερινή συγκυρία να είναι δύσκολη αλλά χρέος μας είναι να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε ώστε να έχουμε ώριμες προτάσεις για να εντάσσουμε έργα σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Γι αυτό θέλω να καλέσω τις παρατάξεις στο δημοτικό συμβούλιο και τους φορείς, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα να περιλαμβάνει όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας».

Το όραμα του Δήμου Αγρινίου για την επόμενη τριετία, όπως αυτό διατυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι το εξής:

«Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η συνένωση όλων των κοινωνικών δυνάμεων και η δημιουργία όρων ανάπτυξης και απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής».

Το όραμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου είναι ιδεολογικό και αναπτυξιακό.

Είναι ιδεολογικό, γιατί θεμελιώνεται σε αρχές και αξίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προωθεί την κοινωνική συνοχή, εμβαθύνει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Είναι αναπτυξιακό, γιατί συγκροτείται από το τρίπτυχο της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και διατήρηση τομέων που μπορούν να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία ταυτότητας της περιοχής.

Για την υλοποίηση του οράματος και των γενικών στόχων του Δήμου, καθορίζονται ως κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές για την επόμενη περίοδο:

– Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (γεωγραφική θέση, δίκτυα, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός)

– Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης

– Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

– Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων

– Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών

– Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς

– Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

– Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών

– Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αγρινίου περιλαμβάνει παρεμβάσεις κατανεμημένες σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας:

 

Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας αναλύονται σε 21 Μέτρα, και 57 Ειδικούς Στόχους, ως ακολούθως:

 Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  

 

Μέτρο 1.1.      Ύδρευση – Αποχέτευση – Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων  
Κωδ. Στόχος
1.1.1 Διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού
1.1.2 Αποχέτευση – Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων.
Μέτρο 1.2. Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων και Καθαριότητα
Κωδ. Στόχος
1.2.1 Διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων
1.2.2 Βελτίωση της καθαριότητας σε όλο το εύρος του Δήμου
1.2.3 Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
1.2.4 Διαχείριση αδρανών υλικών
Μέτρο 1.3. Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση
Κωδ. Στόχος
1.3.1 Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
1.3.2 Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ανάπτυξη
1.3.3 Αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας
1.3.4 Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Μέτρο 1.4. Οικιστικό Περιβάλλον
Κωδ. Στόχος
1.4.1 Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της λειτουργικότητάς του
1.4.2 Αύξηση του αστικού – περιαστικού πρασίνου
Μέτρο 1.5. Ανάπτυξη Δικτύων και Υποδομών
Κωδ. Στόχος
1.5.1 Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας
1.5.2 Μεταφορές – συγκοινωνίες
1.5.3 Συντήρηση – αναβάθμιση – επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού
1.5.4 Ενέργεια
Μέτρο 1.6. Πολιτική προστασία
Κωδ. Στόχος
1.6.1 Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
1.6.2 Δράσεις ενημέρωσης – εθελοντισμός
   
 Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

 

Μέτρο 2.1. Κοινωνική Μέριμνα – Κοινωνικές Υποδομές  
Κωδ. Στόχος
 2.1.1.  Ενίσχυση δομών φύλαξης και απασχόλησης παιδιών
2.1.2  Ενίσχυση δομών και υπηρεσιών μέριμνας για την Τρίτη ηλικία
2.1.3 Ενίσχυση δομών και υπηρεσιών υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 
Μέτρο 2.2. Υγεία  
Κωδ. Στόχος
 2.2.1  Ανάπτυξη υποδομών υγείας
2.2.2 Ανάπτυξη και προστασία δημόσιας υγείας 
Μέτρο 2.3. Παιδεία – Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση  
Κωδ. Στόχος
2.3.1 Αντιμετώπιση του προβλήματος σχολικής στέγης
2.3.2 Βελτίωση σχολικών και δημοτικών βιβλιοθηκών 
2.3.3 Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων
2.4.4 Ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μέτρο 2.4. Πολιτισμός  
Κωδ. Στόχος
2.4.1 Ανάδειξη και βελτίωση υποδομών πολιτισμού
2.4.2 Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων
2.4.3 Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής ταυτότητας του Δήμου. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
2.4.4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Μέτρο 2.5. Αθλητισμός  
Κωδ. Στόχος
2.5.1 Βελτίωση των αθλητικών υποδομών
2.5.2 Προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
Μέτρο 2.6. Ισότητα Φύλων & Ευκαιριών  
Κωδ. Στόχος
2.6.1 Ισότητα φύλων και ευκαιριών
   
 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση

 

Μέτρο 3.1. Αγροτική Ανάπτυξη   
Κωδ. Στόχος
3.1.1 Αναδιάρθρωση – εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικών συστημάτων
3.1.2 Διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού με τη δημιουργία μας διαφοροποιημένης παραγωγικής βάσης
3.1.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
3.1.4 Οικολογική διαχείριση βοσκοτόπων
   
Μέτρο 3.2.: Αστική Ανάπτυξη  
Κωδ. Στόχος
3.2.1 Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης πόλης Αγρινίου
   
Μέτρο 3.3.: Καινοτομία – επιχειρηματικότητα – απασχόληση  
Κωδ. Στόχος
3.3.1 Δημιουργία βασικών υποδομών  στήριξης και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας
3.3.2 Προώθηση της καινοτομίας και των Τ.Π.Ε. στην παραγωγική διαδικασία
3.4.3 Προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων και πλεονεκτημάτων
3.4.4 Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας
   
Μέτρο 3.4.:   Τουριστική Ανάπτυξη  
Κωδ. Στόχος
3.4.1 Δημιουργία και βελτίωση  τουριστικών υποδομών – αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών
3.4.2 Προώθηση εναλλακτικών  μορφών τουρισμού
3.4.3 Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
3.4.4 Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών
   
 Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης  του Δήμου

 

Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών – Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη  
Κωδ. Στόχος
4.1.1 Προώθηση των ΤΠΕ για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας
4.1.2 Προώθηση των ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη
   
Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Δήμου και Νομικών Προσώπων  
Κωδ. Στόχος
4.2.1 Βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού
 
Μέτρο 4.3. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της αποδοτικότητας του Δήμου
Κωδ. Στόχος
4.3.1 Εφαρμογή νέων κανονισμών λειτουργίας Δήμου και Νομικών Προσώπων
4.3.2 Αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των Υπηρεσιών
 
Μέτρο 4.4. Βελτίωση οικονομικής κατάστασης του Δήμου
Κωδ. Στόχος
4.4.1 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
4.4.2 Ανάπτυξη δράσεων για δημιουργία οικονομιών κλίμακες  σε όλες τις δομές του δήμου
4.4.3 Ενίσχυση των δράσεων και δημιουργία νέων για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του δήμου (έλεγχοι, επιβολή ποινών & προστίμων, κ.λπ.)
4.4.4. Ανάπτυξη σύγχρονου και ευέλικτου μηχανογραφικού συστήματος για την πλήρη και άμεση ενημέρωση με τα οικονομικά στοιχεία και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής σε κάθε μεταβολή
Μέτρο 4.5. Ανάπτυξη συνεργασιών
Κωδ. Στόχος
4.5.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την επίτευξη των στόχων του Δήμου

 

Ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.