Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, 2020

Το «Πράσινο+Μπλε» ενημερώνει για προσλήψεις- πληρωμές

Ενημέρωση προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφεριακής Ενότητας Αιτωλ/νίας βάσει ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε» ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε», ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας βάσει ΚΟΧ 52701/1/2012 » ΕΣΠΑ 2007-2013 και με συμπράττοντες φορείς τους Δήμους : Αγρινίου, Θέρμου, Ι.Π.Μεσολογγίου και Ναυπακτίας,
Ενημερώνει ότι με 28 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης προσληπτέων σε συνέχεια της απόφασης του Α.Σ.Ε.Π και που αφορά τον έλεγχο των πινάκων ωφελουμένων κατόπιν ενστάσεων που έγιναν. Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, χρονικό διάστημα (01/01 2013) και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειάς της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (28/2/2013). Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης ( 31/12/2012 ), χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι πλήρεις πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία του δικαιούχου φορέα (Μεναίχμου 1 – Ναύπακτος) καθώς και στην ιστοσελίδα του www.prasinomple.gr κατά Α.Μ.Κ.Α.
Αναφορικά με την πληρωμή των εργαζομένων οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι :
H A’δόση εισροής χρημάτων έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2012 και κάλυπτε την μισθοδοσία των εργαζομένων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2012 η οποία και ολοκληρώθηκε με την απ΄ ευθείας κατάθεση στον Τραπεζικό τους λογαριασμό.
Η Β’ Δόση εισροής χρημάτων που αφορά την μισθοδοσίες Δεκεμβρίου 2012 – Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013 αναμένεται από το Υπουργείο σε συνέχεια του ελέγχου του φακέλου που έχει σταλεί από τον φορέα μας στις αρχές του Ιανουαρίου 2013.
. Επισυνάπτουμε «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της 19/11/2012» η οποία έχει δημοσιοποιηθεί από την ως άνω ημερομηνία, έχει αναρτηθεί στο www.prasinomple.gr , έχει αναρτηθεί σε όλους τους συμπράττοντες φορείς – Δήμους , ΟΑΕΔ κλπ, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων αλλά και της κοινής γνώμης για τον τρόπο και την διαδικασία πληρωμής των εν λόγω προγραμμάτων.
. Επιπλέον τονίζουμε ότι ως φορέας έχουμε εξ αρχής ενημερώσει πλήρως(έγκαιρα και επίσημα) όλους τους προσληπτέους( πριν την υπογραφή της σύμβασής τους) για τον τρόπο πληρωμής τους, τον οποίο και έχουν αποδεχθεί εγγράφως με υπεύθυνη δήλωσή τους.
Τάσος Ξύδης
Διαχειριστής ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.α) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται κατά περίπτωση από τη ΕΥΔ. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό,
η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση της.
Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής :
1. Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης-Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613)Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρείς) δόσεις ως εξής:
(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.
(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων, διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αμέσως δηλ. μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Η πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω Υπολόγων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας,από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.
Ο Δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον Υπόλογο, ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ο Δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον Υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους Δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στον Δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον Υπόλογο του κάθε έργου.
Τέλος διευκρινίζεται, ότι καταγράφονται περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ θέσεων που εγκρίθηκαν στο Δικαιούχο και των θέσεων που τελικώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό αλλά απαιτείται τροποποίηση του συνολικού έργου μετά από αίτημα του Δικαιούχου, γεγονός που αναστέλλει για μικρό χρονικό διάστημα την διαδικασία πληρωμής.
Αθήνα 19-11-2012
Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.