Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

114 προσλήψεις ιατρικού προσωπικού

114 προσλήψεις ιατρικού προσωπικού

exet-giatΣε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για την πρόσληψη σε 22 νοσοκομεία της χώρας που ζητούν 114 γιατρούς, στις ειδικότητε: αναισθησιολόγος, ουρολόγος, ψυχίατρος, ορθοπεδικός, παιδοψυχιατρος, νεφρολογος, χειρουρος, αγειοχειρούργος, παιδιατρος, παθολόγος, πνευμονολόγος, καρδιολόγος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1Η ΥΠΕ           97

2Η ΥΠΕ           135

3Η ΥΠΕ           88

4Η ΥΠΕ           78

5Η ΥΠΕ           69

6Η ΥΠΕ           116

7Η ΥΠΕ           58

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν: αίτηση−δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ), φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας, βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της, πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:

(α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας,

(β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του, (γ) ότι έχει συμπληρώσει δυο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του ΕΣΥ.

Home

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.