Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021

20 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Αγρινίου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

20 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Αγρινίου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

δημαρχείοO Δήμαρχος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, και συγκεκριμένα ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ως εξής :

1.Για την χρονική περίοδο από 1-7-2015 έως 31-8-2015 δέκα (10) ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες και

2.Για την χρονική περίοδο από 1-9-2015 έως 31-10-2015 δέκα (10) ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες

με τα ακόλουθα προσόντα:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.

5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.

6.Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997.

Για τις θέσεις των ΥΕ Εργατών – Πυροφυλάκων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους.

6.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας .

7.Εκκαθαριστικό εφορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 17-6-2015 έως και 26-6-2015, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.