Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

217 προσλήψεις στην Αιτωλοακαρνανία

217 προσλήψεις στην Αιτωλοακαρνανία

Το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκαεπτά (217) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι 5 (πέντε) υποέργα:

Υποέργο 1: «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 140

Υποέργο 2: «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΔΕΥΑΜ)» Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 50

Υποέργο 3: «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ»

Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 8

Υποέργο 4: «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑμεΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ,

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ»

Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 10

Υποέργο 5: «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ»

Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 9

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • · να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • · να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010

(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία

του Δικαιούχου στην κατωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων –> Διαγωνισμών Φορέων –> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επίσης, τα ανωτέρω έντυπα θα υπάρχουν στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων και στις ιστοσελίδες τους (εφόσον υπάρχουν), στα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ νομού Αιτωλοακαρνανίας και στα παρακάτω Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

α. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας, Αποκαύκου 16, 30300 Ναύπακτος, τηλ. επικοινωνίας: 26340.29614

β. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου, Ελ. Πολιορκημένων 45, 30100 Ι.Π. Μεσολογγίου, τηλ. επικοινωνίας: 26310.22281, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ υπόψιν κου Φ. Πουλαστίδη

(τηλ. επικοινωνίας: 2610-624.755).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από Τρίτη 12/6/2012 έως και την Πέμπτη 21/6/2012 από τις 9.00 έως 13.30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ :

  • · Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους τηςΕ.Ε.).
  • · Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
  • · Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • · Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
  • · Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).

Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού

φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

Για τα κριτήρια «Κατάσταση ανέργου», «Οικογενειακή κατάσταση», «Οικογενειακό εισόδημα», «Κατάσταση Υγείας», «Εντοπιότητα»: Προσκομίζετε τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.