Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 2020

49 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την ερχόμενη Δευτέρα

δημοτικό συμβούλιο αγρινίου

Την Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

2. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2017.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

3. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδού Γρίβα».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

4. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της: «Συντήρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων α) Αγγελοκάστρου β)Αρακύνθου γ)Θεστιέων δ)Μακρυνείας ε)Νεάπολης στ) Παναιτωλικού ζ)Παραβόλας η) Παρακαμπυλίων θ)Στράτου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

5. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

6. Έγκριση ή μη των όρων της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αγρινίου στο Δήμο Αμφιλοχίας.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.).(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

9. Έγκριση ή μη της υπ’ αρίθμ. 39/16.03.2017 μελέτης του έργου : «Εργασίες Συντήρησης Αποκατάστασης & Αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων 2017-2018».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

11. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης: «Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Αγρινίου» και κωδ. ΟΠΣ 5001579 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

12. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

13. Διάθεση πιστώσεων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

14. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για την διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση της διαχειριστικής μελέτης του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου.(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

15. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την «προμήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια) για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

16. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την «ανάθεση της συντήρησης – αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

17. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με διόρθωση της υπ’ αριθμ. 133/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς Εφαρμογή Προγραμμάτων Κέντρων Ενηλίκων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

19. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

20. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

21. Ορισμός μελών της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

23. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

24. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

25. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

26. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2017.(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

27. Συμπλήρωση των κάτωθι αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου:
Α) 344/2003 με τίτλο: «Αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου (Ο.Τ. Γ 1269) ( φερόμενης ιδιοκτησίας Σαλάπα)».
Β) 266/2015 με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ρουσέικων του Δ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού».
Γ) 336/2016 με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. Κ.Χ. 846, Ο.Τ. Κ.Χ. 1027, Ο.Τ. Κ.Χ. 1178 στις ιδιοκτησίες 050412,040723,021018 αντίστοιχα».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

28. Έγκριση ή μη της διαδικασίας για καθορισμό τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

29. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ 926 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Αθανασίας και Κωνσταντίνας Μιμιγιάννη.(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

30. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

31. Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

32. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

33. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

35. Αποδοχή παραχωρούμενου τμήματος εντός ορίων οικισμού Ρίγανης.(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ρίγανης κ. Μιχαήλ Χαραλάμπους συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

36. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

37. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

38. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ανοικτών ρεμάτων και χειμάρρων Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

39. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων δημοτικής οδοποιίας, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

40. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Γραμμογράφηση και συντήρηση αστικών χώρων λαϊκών αγορών, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

41. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων & πλατειών, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

42. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως – οικισμών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

43. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

44. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

45. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

46. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση διαδρόμων και λοιπές υποδομές κοιμητηρίων, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

47. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Αγρινίου, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

48. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Πυροπροστασία, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

49. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Λίγα είναι ρε
    Βάλτε και άλλα
    Σίγουρα θα γίνει διεξοδική συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.