Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

580 θέσεις πεντάμηνης εργασίας στο Νομό

580 θέσεις πεντάμηνης εργασίας στο Νομό

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 17-7-2012 έως και την Πέμπτη 26-7-2012.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ογδόντα (580) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 580 συνολικά θέσεων απασχόλησης, για τους Δήμους Αγρινίου (400 θέσεις), Ι.Π. Μεσολογγίου (25 θέσεις), Ναυπακτίας (110 θέσεις) και Θέρμου (45 θέσεις) μέσω της πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίοανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00€ το οικονομικό έτος 2010, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στη δ/νση Τ.Θ. 45, 30 300 Ναύπακτος προς ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισήτου επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητεςτης ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από τηνανακοίνωσηπροσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από 17/07/2012 και τελειώνει στις 26/07/2012 (καταληκτική ημερομηνία)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» :
1. στα γραφεία του Δικαιούχου, Μεναίχμου 1-3, Ψανή, Ναύπακτος κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.prasinomple.gr στην εικόνα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013
3. στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και
4. στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:Έντυπα αιτήσεων
Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει:
στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Δικαιούχου
στα Δημοτικά Καταστήματα των Δήμων Αγρινίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας & Θέρμου
στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας
στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά
παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικέςσυμβάσεις. Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο  και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.
Για τον φορέα “Πράσινο+Μπλε” Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Ο Διαχειριστής
Ξύδης Αναστάσιος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.