Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Πώς ανανεώνεται η άδεια οδήγησης ηλικιωμένων οδηγών

Πώς ανανεώνεται η άδεια οδήγησης ηλικιωμένων οδηγών

Εγκύκλιο σχετικά με τη δοκιμασία προσόντων και συµπεριφοράς που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης ηλικιωμένων οδηγών (μετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των 74 ετών), εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών

1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012 και πέραν των προβλεπόµενων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυµεί να ανανεώσει και υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε ∆.Ε.Ε. που εκδίδεται προκειµένου να συµµετάσχει σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει. Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόµενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο ∆.Ε.Ε.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).

2. Μετά την έκδοση του ∆.Ε.Ε. η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραµµατίζει τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του ενδιαφεροµένου κατ΄ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.

3. Ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.

4. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχηµα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόµενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012.

Για το όχηµα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης,

Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας). Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση.

5. Ο ενδιαφερόµενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιµασία στη µεγαλύτερη που επιθυµεί, καλύπτοντας και τις µικρότερες που έχει στην κατοχή του σύµφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιµάκωση και ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να εξεταστεί σε µικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά µπορεί να οδηγήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης.

Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιµασία γίνεται µε ασύρµατη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχηµα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας),
στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.