Σάββατο, 30 Μαΐου, 2020

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 1.137 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, υγεία, υπουργεία

Ανοιχτές είναι 1.137 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού σε δήμους, ΑΕΙ, υγεία, υπουργεία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συνοπτικά:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 10 ανθρωπομηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΟΜΕΑΣ : «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ»

ΘΗΤΕΙΑ: 3 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

– Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο

– Τεχνικά Υλικά Ι

– Κατεργασίες Α

– Μη Συμβατικές Κατεργασίες

– Συστήματα Κατεργασιών Ι

– Κατεργασίες Γ

2)ΤΟΜΕΑΣ : «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

ΘΗΤΕΙΑ: 2 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

– Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο

– Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ

ΘΗΤΕΙΑ: 5 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

– Εισαγωγή στη θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου

– Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα

– Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721347 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών» (2ου εξαμήνου)

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων» (6ου εξαμήνου)

1 Επίκουρος Καθηγητής (μερικής απασχόλησης) για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης» (8ου εξαμήνου).

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723999 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Μηχανών» (4ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

β) «Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή» (2ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Μελέτης Πλωτών Κατασκευών» (8ου Εξαμ. Π.Π.Σ.)

β) «Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλάσσιων Κατασκευών» (Ροή ΙΙ), (1ου Εξαμ. Δ.Π.Μ.Σ.)

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721938 (Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2019 έως και 18-01-2019

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου : Πρόσληψη 10 ατόμων
H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕΑSO), σύμφωνα με το Α.Π. 8775/17-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΑSO/2018/TA/023 Communications Assistant (AST4) 28-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/020 Policy Officer (AD6) 15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/021 Head of Sector-Courts and Tribunais (AD8) 15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/017 Head of General Affairs Unit (AD10) 01-02-2019 (έως 13:00 τ.ω. Μάλτας)
ΕΑSO/2018/TA/018 Head of ICT Unit (AD10) 29-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/007 Operations Officer(FGIV) 28-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/008 Training Officer(AD6) 15-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/022 ICT Security Assistant (AST4) 17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/004 Editor (FGIV) 17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

ΕΑSO/2018/TA/005 Administrative Assistant (FGII) 17-01-2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

 

Δείτε περισσότερα στο aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.