Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο»: Αυξημένο ενδιαφέρον για την εκδήλωση της ΠΑΝΣΥ (φωτο)

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο»: Αυξημένο ενδιαφέρον για την εκδήλωση της ΠΑΝΣΥ  (φωτο)

Mε μεγάλη συμμετοχή και με αυξημένο το ενδιαφέρον του κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο», που διοργάνωσε η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία.

Η εσπερίδα που έλαβε χώρα στη Στοά του Βιβλίου την Τετάρτη 31.10.2018 διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μέλη της (Βάλτου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας) και την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» με σκοπό την ενημέρωση των ετεροδημοτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπολειπόμενους υπό κτηματογράφισηΟ.Τ.Α.της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΝΣΥ αναφέρει:

Στην αρχή της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας Παναγιώτης Χολής, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και τόνισε τα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν στην περιοχή μας με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016», απο τους μηχανικούς: Ευάγγελο Καραμπλιά, Ιωάννη Καραμπλιά, Σπυρίδων Συντριβανόπουλο, οι οποίοι παρουσιάσαν ενδελεχώς τα ευεργετικά οφέλη, που θα προκύψουν με τη σύνταξη του Κτηματολογίου στην περιοχή μας και τόνισαν ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο:

  1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
    2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
    3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
    4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
    5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι-μηχανικοί της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» αφού πραγματοποίησαν αναλυτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, έδωσαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις στις απορίες των παρευρισκομένων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων, τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους, τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Στο νομό μας θα λειτουργήσουν δυο γραφείακτηματογράφησης ,το ένα στο πρώηνδημοτικόκατάστημα του δήμουΣτρατού και το δεύτερο στη περιοχή της Ναυπακτίας που ο ακριβήςτόπος θα ανακοινωθείσύντομα από την εταιρεία.

Ένατρίτογραφείο θα λειτουργήσει για τους ετεροδημότες ,στην ΑΘΗΝΑ σε χώρο που θα ανακοινωθεί και αυτόαργότερα .

Τέταρτοσημείοενημέρωση και κατάθεσης της δήλωσηςιδιοκτησίας είναι ηλεκτρονικά στο siteτης εταιρείας ΚΤΗΜΑ2016 (www.ktima2016.gr ή www.ktimaaitoloakarnania.gr) όπουμπορούμε να ενημερωθούμε για τον τρόποσυμπλήρωσης της δήλωσηςαλλά και άλλες χρήσιμεςπληροφορίες για τα δικαιολογητικά που θα χρειασθούν να συνοδεύσουμε την δήλωσηώστε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμαιδιοκτησίας των ακίνητων μας.

Πληροφορίες και κατάθεσηδηλώσεωνγίνονται και στην ιστοσελίδατου Ελληνικούκτηματολογίου(www.climatologic.gr)

Από την ημέρα που θα ανακοινωθεί η έναρξηκατάθεσης των δηλώσεων θα υπάρξειπροθεσμίαυποβολής 3 μηνών για κάτοικουςεσωτερικού και 6 μηνών για κάτοικουςεξωτερικού.

Η εταιρείαπιστεύει ότι το πρώτοδεκαπενθήμερο του Νοέμβριου 2018 θα ανακοινωθεί η έναρξη .Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμεποτέ θα ανακοινωθεί η έναρξη για να προγραμματίσουμε τις κινήσεις μας ώστε να είμαστεμέσα στο χρόνο των 3 μηνών.

Με την παρέλευση του χρονικούορίου και με ληξιπρόθεσμηκατάθεση θα υπάρχουνκάποιαπρόστιμα.

Με την παρέλευση 7 ετών από την ημέραλήξης της ημερομηνίαςκατάθεσης και εμείςδεν έχουμεδηλώσεικαθόλου τα ακίνητα μας στο κτηματολόγιοτότε αυτά περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δημοσίου.

Σε κάθε εγγραπτέοδικαίωμακυρίουχώρου αντιστοιχείτέλοςκτηματογράφησης 35 ευρώ.

Σε περίπτωσηδικαιωμάτωνεντόςαγροτικώνπεριοχώνμέγιστοτέλος 70 ευρώ. Δηλαδή και 10 αγροτεμάχια να έχεικάποιος 70 ευρώ θα πληρώσει.

Οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της δήλωσηςιδιοκτησίαςπροσκομίζουν ένα στοιχείοεντοπισμούανάδηλούμενοδικαίωμα. Προσκομίζονταιδηλαδή ένα από τα ακόλουθα: τοπογραφικόδιάγραμμα, απόσπασμα από την υπηρεσίαθέασηςορθοφωτογραφιών, Σκαρίφημα για προσεγγιστικήθέση του ακίνητου.

Για την υποβολήδήλωσηςαπαιτούνται:έντυποδήλωσης, φωτοαντίγραφοαστυνομικήςταυτότητας η διαβατήριο, αποδεικτικό ΑΦΜ, φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας με πιστοποιητικόεγγραφής /μεταγραφήςή έγγραφααπόδειξηςνομής και κατοχής(περίπτωσηχρησικτησίας ή κληρονομίαςχωρίςσυνταχθένσυμβολαιογραφικόέγγραφοαποδοχής),τοπογραφικόδιάγραμμα του ακίνητου εάν αυτό επισυνάπτετε ή αναφέρεται στον προσκομισθέντατίτλοιδιοκτησίας και εφόσον είναι δυνατό να ανευρεθεί.

Υποχρέωσηυποβολήςδήλωσηςακίνητουέχουνόλοιδικαιούχοι(φυσικά ή νομικάπρόσωπα)εγγραπτέωνδικαιωμάτων,τα οποίαπροκύπτουν από τίτλους ,κληρονομικήδιαδοχή και χρησικτησία.

Τα  δικαιώματα από χρησικτησίαδηλώνονταικανονικά στο κτηματολόγιο.Για τη θεμελίωση τους απαιτείται η προσκομίσωεγγράφου ή συνδυασμούεγγράφωνχρησικτησίας από τα οποία να προκύπτειδεκαετής(τακτικήχρησικτησία )’η εικοσαετής (εκτατήχρησικτησία )νομή και κατοχή του ακίνητου.

Για τα δικαιώματα από κληρονομιάχωρίςσυμβολαιογραφικόεγγραφήαποδοχής ή κληρονομητήριοδηλώνονται και θεμελιώνομαι στο κτηματολόγιο με την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να προσκομίσουνσυνδυασμόεγγράφωνκληρονομίαςανάπερίπτωση(ύπαρξη ή μη διαθήκες ,ημερομηνίεςληξιαρχικώνπράξεωνθανάτου κλπ.

-Το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας ήταν πολύ μεγάλο που ίσωςχρειαστεί να επαναλάβουμε την εκδήλωση ,όπως σχετικά μας παρότρυνανόσοιπαρευρέθηκαναλλά και εκείνοι που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Ευχαριστούμε τις ομοσπονδίες ΒΑΛΤΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ,ΜΑΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ,ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ2016 για την πολύ καλή  συνεργασία. Την φιλεκπαιδευτική εταιρεία για την παραχώρηση της αίθουσας ,τοXIROMERONEWSκαι το vlyziananewsγια τη κάλυψη της εκδήλωσης και τη δωρεάν παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.

ΤΟ Κ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝ.ΣΥ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.