Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Δίμηνες προσλήψεις προσωπικού στον δήμο Ακτίου- Βόνιτσας

Δίμηνες προσλήψεις προσωπικού στον δήμο Ακτίου- Βόνιτσας

b244decb-5332-44f4-9a4a-b38ed89cb66fΠρόσληψη  προσωπικού, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διμήνου χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (άρθρο 20 παρ. 4 Ν 2738/1999, ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999).

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την  26/2016 απόφαση του ΔΣ, για πρόσληψη εννέα (9) ατόμων :

Μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών

Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Μία (1) ΔΕ Μαγείρων

Τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού

για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Ανακοινώνουν

Ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων:

Μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών

Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Μία (1) ΔΕ Μαγείρων

Τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού

Η πρόσληψη  του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 9 του Ν.3260/2004 και για χρονικό διάστημα, μέχρι δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Ειδικά τυπικά Προσόντα Χρονική διάρκεια
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών, ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία, ή Παιδαγωγικού

Νηπιαγωγών, η Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Ειδικής Αγωγής με

κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε, β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2 μήνες
ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

2 Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής  (Π.Σ.Ε ) Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2 μήνες
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των εξής σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2 μήνες
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

2 μήνες
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97). 2 μήνες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ ημ. Έκδοσης 23/01/2015, έως και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 κα ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο  2643-0-22232.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.