Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022

Δήμος Ξηρομέρου: Τέλος από Αντιδήμαρχος ο Παναγιώτης Βραχάς Στη θέση του ο Παναγιώτης Γαζέτας

Δήμος Ξηρομέρου: Τέλος από Αντιδήμαρχος ο Παναγιώτης Βραχάς   Στη θέση του ο Παναγιώτης Γαζέτας

ΒΡΑΧΑΣ ΓΑΖΕΤΑΣΤην παραίτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου Ξηρομέρου (Δ.Ε. Φυτειών) κατέθεσε ο γιατρός και μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Βραχάς. Ο παραιτηθείς Αντιδήμαρχος ωστόσο παραμένει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παραίτηση του Παναγιώτη Βραχά η οποία υποβλήθηκε στις 21.4.2016, για προσωπικούς λόγους, έγινε επίσημα Δεκτή, από το δήμαρχο Ερωτ. Γαλούνη και η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια και παράλληλα ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος ο Παναγιώτης Γαζέτας.
Ο Παναγιώτης Γαζέτας ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι από 21.4.2016 έως την 28.02.2017 και θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Φυτειών, κ.α.

xiromeronews.blogspot.gr 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 
32 /2016 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Αφού έλαβε υπόψη: 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.- Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06.08.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4.-Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5.-Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
6.-Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 724/21.03.2014 τεύχος Β)
7.-Την αριθ. 76/02.10.2014 (ΑΔΑ 75ΞΚΩΚΖ-Δ2Υ) Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμός Αντιδημάρχων’
8.-Την αριθ. 7/08.01.2016 (ΑΔΑ 790ΗΩΚΖ-7ΛΨ) Απόφαση Δημάρχου περί ‘Μεταβίβαση –τροποποίηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων’
9.-Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 3366/21.4.2016 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Βραχά Παναγιώτη του Σπύρου για προσωπικούς λόγους. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. Αποδέχεται την παραίτηση του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φυτειών, Βραχά Παναγιώτη του Σπύρου για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. εισερχ. 3366/21.4.2016 αίτηση παραίτησης του.
Β. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γαζέτα Παναγιώτη του Σωκράτη ως Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Φυτειών, με θητεία από 21.4.2016 έως την 28.02.2017, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται ως κάτωθι
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
•Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
•Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
•Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
•Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .
• Θέματα εμπορίου Δ.Ε. Φυτειών
•Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δ.Ε. Φυτειών
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
•Κληροδότημα Δημοτικής Ενότητας Φυτειών
•Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που προβλέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.
• Θέματα ΤΑΠ
Γ. Ο ανωτέρω δικαιούται αντιμισθίας 
Δ. Ο ανωτέρω θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο όπως για τον προκάτοχο τουορίζονταν από την αριθ. 7/08.01.2016 (ΑΔΑ 790ΗΩΚΖ-7ΛΨ) Απόφαση Δημάρχου περί ‘Μεταβίβαση –τροποποίηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων’.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.