Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2020

Οι εξελίξεις στην Αυτοδιοίκηση επί τάπητος στη συνάντηση Πατούλη με την ΠΕΔ

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí êáé ôùí Óõëëüãùí Áóèåíþí ìå èÝìá: "Ïé óïâáñÝò åðéðôþóåéò óôç Äçìüóéá õãåßá áðü ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá". ôçí Ôñßôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, με την παρουσία του κλιμακίου της ΚΕΔΕ, καθώς και μελών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων θα λάβει χώρα την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στην Πάτρα.
Θα προηγηθεί συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και στην οποία εκτός του προέδρου της ΠΕΔ και δημάρχου Αγρινίου Γ.Παπαναστασίου θα παρίστανται ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης και αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ .
Θέμα της συνέντευξης οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού με βάση την αναγγελθείσα από την Κυβέρνηση διοικητική μεταρρύθμιση , η “Αλλαγή του Καλλικράτη” και τα άλλα σημαντικά τρέχοντα θέματα που αφορούν την Τ.Α.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.