Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

H Πανδημοτική Πρωτοβουλία για την επιτροπή απογραφής.

Δελτίο τύπου εξέδωσε η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου αναφορικά με το θέμα της Επιτροπής Απογραφής. Η ανκοίνωση έχει ως εξής:
”Η ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πληροφορήθηκε την έκδοση της απόφασης για την σύσταση της Επιτροπής Απογραφής που είδε το φως της δημοσιότητας στις 18 Ιανουαρίου 2011, την ίδια ακριβώς μέρα δηλαδή, της δημοσιοποίησης της.

Η σύσταση της επιτροπής αυτής είναι παράνομη και παράτυπη και ως προς την σύσταση της και ως προς το ουσιαστικό έργο, το οποίο υποχρεούται να φέρει εις πέρας για τους κάτωθι λόγους σωρευτικά:

1. Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε – σύμφωνα με την ημερομηνία που αναφέρει η απόφαση της σύστασής της – την 3η Ιανουαρίου 2011, ημέρα κατά την οποία ο επικεφαλής της παράταξης βρίσκονταν στην πόλη του Αγρινίου και καμία χρεία εκπροσώπου δεν είχε, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί δε ότι την προηγούμενη ακριβώς ημέρα συμμετείχε στις Δημαιρεσίες του Δήμου Αγρινίου για την ανάδειξη του προεδρείου και των Επιτροπών που προέβλεπε ο Καλλικράτης και κανείς δεν τον ρώτησε τίποτα για κανένα αντίστοιχο θέμα.
2. Το μοναδικό τακτικό μέλος της Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου της Παράταξής μας κ. Καλαντζής Κωνσταντίνος, που φέρεται ως οριζόμενο από την ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την στελέχωσή της, ουδέποτε ενημερώθηκε για την συμμετοχή του σε αυτή, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Ιανουαρίου 2010.
3. Σύμφωνα με την 74445/29-12-10 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση η επιτροπή στις 3 Ιανουαρίου 2010 έπρεπε να ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ως ακολούθως και στο σύνολο τους τα κάτωθι:
«Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και του υπαλλήλου που ασκούσε καθήκοντα ταμία σε κάθε συνενούμενο Ο.Τ.Α. ή/και των ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι διεξήγαγαν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.
β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης.
ε) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.
η) Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
Στην περίπτωση των δήμων που προέρχονται από συνένωση, τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην Ο.Τ.Α.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στον δήμαρχο και στην Επιτροπή Αποτύπωσης.»
4. Σημειώνουμε με έντονα γράμματα τις λέξεις «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ» και «ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ» για τα όσα αυτές συνεπάγονται, αφού κανένα μέλος της παράταξης μας από τα δήθεν ορισμένα, ούτε τακτικό, ούτε αναπληρωματικό ενημερώθηκε για την παράσταση του στην συγκεκριμένη διαδικασία, με τα όσα ερωτήματα αυτή η παρανομία αναδεικνύει. (Ποιος παρέλαβε τα ταμία των συνενούμενων Δήμων αυθημερόν; Τι παρέλαβε; κ.ο.κ.)
5. Η Επιτροπή θα έπρεπε σύμφωνα πάντα με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού να έχει ολοκληρώσει την β’ Φάση της λειτουργίας της, η οποία έχει ως ακολούθως:
«β΄ Φάση έως την 10-1-2011
Η Επιτροπή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ έως την 10-1-2011 την απογραφή:
α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των δήμων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών,
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα),
γ) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
δ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και
ε) των ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων.»
6. Η σπουδαιότητα αυτής της Αποτύπωσης, η άγνοια και της ουσίας και του τύπου του «Καλλικράτη», το παράνομο και το παράτυπο της στελέχωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, μας υποχρεώνει να εγείρουμε θέμα αξιοπιστίας της συγκρότησης της και της παρανομίας της λειτουργίας της, καθώς και την υποβολή ένστασης κατά όλων των αποφάσεων που λήφθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου της 17ης Ιανουαρίου 2011, αφού η πλειοψηφία αυτών αφορούν πληρωμές και υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής.
7. Καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου να αναλάβει τις ευθύνες του και στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου να θέσει ως θέμα προς συζήτηση στην ολομέλεια του οργάνου τις παραπάνω αιτιάσεις και ενστάσεις μας, έτσι ώστε αυτή να αποφασίσει την νόμιμη θεραπεία του προβλήματος.

Τελειώνοντας να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση τα ακόλουθα:
Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή του Καποδιστριακού Δήμου Αγρινίου ασκούσε μέχρι σήμερα τα καθήκοντα της.

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε και να υπηρετήσουμε εκείνες τις πολιτικές, που θα κάνουν τους δημότες ισχυρούς και όχι το Δήμο ηγεμονικό.
Είμαστε επίσης αποφασισμένοι για όσο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ασκήσουμε τα καθήκοντα μας, έχοντας κατά νου τρεις βασικούς εννοιολογικούς άξονες, που θα καθορίσουν τη λειτουργία μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Νέου Δήμου Αγρινίου και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους παρακάτω: Σύνεση, Συνέπεια και Δυναμική.

Θα ασκήσουμε συνετή αντιπολίτευση, γιατί οι συνδημότες μας αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Θα ασκήσουμε συνεπή αντιπολίτευση, γιατί αυτή η παράταξη έχει αρχές και αξίες.
Θα ασκήσουμε δυναμική αντιπολίτευση, γιατί στην διοικητική αυθαιρεσία των εκτελεστικών οργάνων του Δήμου δεν είμαστε συνυπεύθυνοι.
Μακριά από μας κάθε επίδειξη συναινετικής πολιτικής αβρότητας, η οποία βλάπτει τα συμφέροντα των δημοτών και του Δήμου.”

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.