Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για προμήθεια απορριμματοφόρου προκηρύσσει ο Δήμος Ξηρομέρου

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για προμήθεια απορριμματοφόρου προκηρύσσει ο Δήμος Ξηρομέρου

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Απορριμματοφόρου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου.
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας.
  Ταχ. Κωδ.: 30006.
  Τηλ.: 2646360526.
  Telefax: 2646042531.
  e-mail: info@dimosxiromerou.gr
  Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
  Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία).
  Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 93918. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

 1. Κωδικός CPV:

34144512-0.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 k.m.
  Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με αριθμό 17/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  Τα προμηθευόμενα μηχανήματα θα πρέπει να είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως τεχνολογικά.
 2. Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν επιτρέπονται.

 1. Χρόνος παράδοσης υλικών:
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές εκπαιδεύσεις εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα pαραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω sυμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Εγγυήσεις συμμετοχής:
  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. , ήτοι 2.419,35 Ευρώ.
 3. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
 4. Κριτήριο ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 1. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 3/7/2020, με ώρα έναρξης 11:00, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 20/7/2020, με ώρα λήξης 14:00, ημέρα Δευτέρα.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 24/7/2020 ώρα 11:00, ημέρα Παρασκευή.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Ελληνική.

 1. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7131.001 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 2596/22-4-2020 (Α-190), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 1. Προδικαστικές προσφυγές:

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα. Τηλέφωνο: +30 2132141216. e-mail: aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του N. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

 

 1. Δημοσιεύσεις:
  Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

 

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του N. 4412/2016.

Αναλυτικές πληροφορίες και έγγραφα εδώ

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.