Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

Καζαντζής για καπναποθήκες Παπαπέτρου: άγνοια του δημάρχου περί των δημοτικών πραγμάτων

Καζαντζής για καπναποθήκες Παπαπέτρου: άγνοια του δημάρχου περί των δημοτικών πραγμάτων

Στην πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Αγρίνιο έγινε γνωστό πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη δημιουργία διαχρονικού μουσείου στις Kαπναποθήκες Παπαπέτρου ενώ το Υπουργείο θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για να ενταχθεί στο επόμενο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στο θέμα ωστόσο επανήλθε η δημοτική παράταξη του Νίκου Καζαντζή «ο τόπος μας αξίζει» με παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο και εν συνεχεία με ανακοίνωση αναφέροντας πως για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου υπάρχει μελέτη, η οποία μάλιστα έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το έτος 2013. Αναφερόμενη στο δήμαρχο σημειώνει πως «γι’ άλλη μια φορά μας επιβεβαιώνει περί της άγνοιάς του γενικώς περί των δημοτικών πραγμάτων και της άνευ προγράμματος και σχεδιασμού άσκησης της εξουσίας στην δημοτική αρχή».

Η ανακοίνωση:
Όπως τονίσαμε και στην συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30-10-2019 η Πολιτική μας πρέπει να ασκείται διαχρονικά και όχι ευκαιριακά για να είναι αξιόπιστη.
Όπως θίχτηκε και από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μας κ. Κων/νο Ζώη σχετικά με το θέμα για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου υπάρχει μελέτη, η οποία μάλιστα έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το έτος 2013 (25-11-2013). Αρκετοί εκ των σημερινών δημοτικών Συμβούλων που αποτελούν την παράταξη του κ. Παπαναστασίου και βρίσκονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές την είχαν υπερψηφίσει. Ο ίδιος δε έπρεπε επιπροσθέτως να γνωρίζει το θέμα αυτό διότι είχε απασχολήσει και την τότε περιφερειακή Αρχή στην οποία βρίσκονταν στην θέση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης.
Έτσι όταν τίθεται στο δημοτικό συμβούλιο η παρέμβαση του κ. Ζώη δεν δικαιούνταν και δεν επιτρεπόταν να δηλώνει άγνοια για την μελέτη αυτή δεδομένου ότι οι αποφάσεις για τις δεσμεύσεις των σχετικών ποσών που αφορούσαν την ως άνω μελέτη είχαν εκδοθεί κατά τα έτη 2017 και 2018 επί της δικής του πλέον θητείας ως Δήμαρχος.
Γι’ άλλη μια φορά μας επιβεβαιώνει περί της άγνοιάς του γενικώς περί των δημοτικών πραγμάτων και της άνευ προγράμματος και σχεδιασμού άσκησης της εξουσίας στην δημοτική αρχή.
Η δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό δεν ανήκει σε κανέναν δήμαρχο αλλά έχει συνέχεια και ο κάθε Δήμαρχος οφείλει να γνωρίζει τα πεπραγμένα. Τα έργα και οι μελέτες είναι πληρωμένα από τους πολίτες και κανείς δεν δικαιούται να το παραβλέπει.
Προς επίρρωση μάλιστα αυτής της θέσης μας να επισημάνουμε, όπως προαναφέρουμε, ότι το 2017 (30-1-2017) όντας σε ισχύ η προγραμματική σύμβαση για την μελέτη που υπεγράφη το 2013, αναλήφθηκε ως υποχρέωση και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 106.800,00 ευρώ από τον Δήμο Αγρινίου, με υπογραφή του τότε Αντιδημάρχου κ. Γκούντα.
Στην συνέχεια το έτος 2018 (31-1-2018) δεσμεύτηκε πίστωση για την πληρωμή για την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση, με υπογραφή του τότε Αντιδημάρχου και σημερινού Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φαρμάκη.
Η ανωτέρω προγραμματική ψηφίστηκε στις 25-11-2013 και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 385/2013 απόφαση.
Τέλος να σημειώσουμε ότι η κ. Μενδώνη ως Γραμματέας τότε (2013) του Υπουργείου στο οποίο σήμερα είναι σήμερα Υπουργός είχε ξανά συμμετοχή στις ανωτέρω διεργασίες για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου.
Ελπίζουμε να ισχύει αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε περί .άγνοιας διαφορετικά τότε το ζήτημα που τίθεται είναι πολύ σοβαρότερο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Επισυνάπτουμε κατωτέρω τα αποδεικτικά των λόγων μας έγγραφα:

1. ΑΔΑ: 7ΧΠ9Ω65-9Μ9

αναρτητεα στο διαδικτυο
ελληνικη δημοκρατια αδα:
νομος Αιτωλοακαρνανίας αγρινιο 30/1/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθμ.Πρωτ. : 5617
Αρ.Αττόφασης: 52
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις:
α) των άρθρων 65,66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143) β) του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (φεκ 114/α) γ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α145)
2. Την ανάγκη πληρωμής για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης με την παρούσα, είναι εντός του προϋπολογισμού 2017.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Εκατόν Εξι Χιλ. Οκτακόσια ευρώ (106.800,00 €) σε βάρος του ΚΑ 00-6737.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ο αντιδήμαρχος
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
Εκατόν Εξι Χιλ. Οκτακόσια ευρώ (106.800,00 €) υπάρχει ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ
πίστωση στον Κ.Α. 00-6737.003 του προϋπολογισμού έτους
2017
και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80/ 2016.
Καταχωρήθηκε με α/α Β-52 στο Μητρώο Δεσμεύσεων . Υπόλοιπο προς ανάληψη : Μηδέν ευρώ (0,00 €)
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

2.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις:
α) των άρθρων 65,66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143)
β) του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (φεκ 114/α) γ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α145)
2. Την ανάγκη πληρωμής για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(Εκπόνηση μελετών και Παροχή υπηρ. Επιστημ.&Τεχν.υποστήριξης)
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης με την παρούσα, είναι εντός του προϋπολογισμού 2017.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Είκοσι Χιλ. ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 00-6737.003, οικονομικού έτους 2018 για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(Εκπόνηση μελετών και Παροχή υπηρ. Επιστημ.&Τεχν.υποστήριξης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ο προεδροσ οικονομικησ επιτροπησ
ιωαννησ φαρμακησ (αντιδημαρχοσ)
και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους Είκοσι Χιλ. ευρώ (20.000,00 €) υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 00- 6737.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α Β-46 στο Μητρώο Δεσμεύσεων . Υπόλοιπο προς ανάληψη : Μηδέν ευρώ (0,00 €)
ο διευθυντησ οικονομικων υπηρεσιων
στεφανοσ χατζη ανεστησ

Θέματα που ενδιαφέρουν

5 Σχόλια

 1. Κχ

  Γιωργακη, ο ανθρωπος ειναι λυκος,δεν ειναι τα 3 μαιμουδακια…θα εχουν πολυ ενδιαφερον ολα τα συμβουλια,γιατι υπο την απειλη λαθους και διαπομπεψης θα βγαινει το καλυτερο των αποτελεσματων,για το γενικο καλο της πολης και των ανθρωπων αυτης.-

 2. Γιωργάκης

  @Κχ. Μα γι αυτό και εγώ απομάκρυνα το «λύκο» από τη δημοτική αρχή το 2016 και τον ανάγκασα σε ανεξαρτητοποίηση. Για να είναι αποδοτικότερος, για το γενικό καλό της πόλης και των ανθρώπων αυτής, αφού ως αντιδήμαρχός μου δεν έκανε τίποτα.

 3. Κχ

  Αυτο ειναι χιουμορ…..πολυ καλο.αντε βρε χαλαλι σου ο ψηφος.καλα ειναι να τα βρειτε καποια στιγμη.45 χρονια και.. μαzι ,παιδικοι φιλοι,κουμπαροι κτλ. Πιστευω οτι ολοι θα χαρουμε να σας δουμε και παλι φιλους.-

 4. jimmis

  Γιωργ–ακη , αυτό με το Πάρκο ήταν η καλύτερη στιγμή σου.

 5. Γιωργάκης

  @jimmis και μια από τις καλύτερες στιγμές του Καζαντζή επίσης. Όταν μέσα στο δημοτικό συμβούλιο πιάστηκε να μην γνωρίζει ότι η μελέτη δεν αφορούσε και το αναψυκτήριο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.