Πέμπτη, Ιούνιος 27, 2019

Κέντρο Ξένων Γλωσσών WILLPOWER – Έφη Α. Καραΐσκου:η φοίτηση νηπίων και προνηπίων στα κέντρα ξένων γλωσσών είναι νόμιμη

Το «Κέντρο Ξένων Γλωσσών WILLPOWER – Έφη Α. Καραΐσκου» έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αγρίνιο, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Επί της Ανακοίνωσης του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας με τίτλο «Η Φοίτηση νηπίων και προνηπίων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν είναι νόμιμη» είμαι υποχρεωμένη να αναφέρω τα εξής:

Πράγματι εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 290/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία αφορά την φοίτηση νηπίων και προνηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όμως το ανωτέρω γεγονός δεν έχει ουδεμία νομική ισχύ απαγορεύουσα την λειτουργία τμημάτων νηπίων και προνηπίων στα κέντρα ξένων γλωσσών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του Ν. 3086/2002, «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄324), δέχθηκε τα εξής με την απόφαση ΣτΕ Ολ 830/2010: «Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδονται προς καθοδήγηση των ενεργειών της Διοικήσεως επί υποβαλλομένων σχετικώς ερωτημάτων και οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο τις απόψεις του Συμβουλίου τούτου επί των τιθεμένων με τα ερωτήματα νομικών ζητημάτων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το νόμιμο, κατά την κρίση του, χειρισμό των πραγματικών καταστάσεων εν όψει των οποίων υπεβλήθησαν τα ερωτήματα, δεν αποτελούν, και μάλιστα αδιαφόρως του ειδικοτέρου περιεχομένου των αιτιολογιών τους, εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολ 241/1978, 3471, 1478/1977). Εξ άλλου, ούτε η αποδοχή γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, προσδίδει στην γνωμοδότηση εκτελεστό χαρακτήρα και τούτο διότι η δεσμευτικότητα της γενομένης, κατά τα ανωτέρω, δεκτής γνώμης του Ν.Σ.Κ. περιορίζεται, κατά την ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διατάξεως, στα όργανα της Διοικήσεως, το δε δικαίωμα που γεννάται για τους τρίτους στην περίπτωση αυτή της αποδοχής γνωμοδοτήσεως και στο οποίο αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 7 (βλ. και την προϊσχύσασα ομοίου περιεχομένου διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 282/1996, ΦΕΚ Α΄199), είναι το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να λάβει γνώση της γενομένης δεκτής γνωμοδοτήσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που θεσπίζει το κατ’ αρχήν δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γνωμοδοτήσεις, και το οποίο δικαίωμα γνώσεως αργεί, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., προ της αποδοχής τους αρμοδίως [σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται αντίγραφα των εισηγήσεων σε ερωτήματα]. Τέλος, και η πράξη με την οποία γίνεται αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφ’ όσον περιορίζεται στην αποδοχή και μόνον της γνωμοδοτήσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολ 241/1978, 3471, 1478/1977).».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η φοίτηση νηπίων και προνηπίων στα κέντρα ξένων γλωσσών είναι νόμιμη και οι γονείς δεν πρέπει να πληροφορούνται λανθασμένα όπως έγινε με την Ανακοίνωση προς τον Τύπο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο χρόνος δημοσίευσης της ενημέρωσης δεν είναι τυχαίος καθώς γίνεται κατά τον χρόνο έναρξης των εγγραφών και σκοπό έχει να προκαλέσει εντυπώσεις.

Το «Κέντρο Ξένων Γλωσσών WILLPOWER – Έφη Α. Καραΐσκου» ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί μέχρι σήμερα στην πόλη του Αγρινίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 στο φροντιστήριο λειτουργεί το «ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ WILLPOWER» για παιδιά ηλικίας 3-4 (LONDON) & 5-6 ετών (BIG BEN), όντας το πρώτο αγγλικό νηπιακό κέντρο στο Αγρίνιο. Διδάσκουσα στο συγκεκριμένο τμήμα είναι αποκλειστικά η ιδιοκτήτρια η οποία είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν στη «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» το πιο πρόσφατο εκ των οποίων είναι το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ίδιο τίτλο. Επίσης, οι εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των προνηπίων και των νηπίων ώστε να είναι ασφαλή κατά τον χρόνο που παραμένουν σε αυτές και η διδασκαλία να είναι ευχάριστη και αποτελεσματική. Το ως άνω γεγονός έχει βεβαιωθεί και από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία διενήργησε αυτοψία στον χώρο κατά τα τέλη του έτους 2013 και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.