Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ-ÓõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò «ÁíáäéïñãÜíùóç ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò êáé ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, áíáâÜèìéóç Õðçñåóéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç êáé ñýèìéóç ëïéðþí èåìÜôùí áñìïäéüôçôáò Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç».(EUROKINISSI-ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 22 Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (20 Γενικών Καθηκόντων, ενός Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό και ενός  Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).Μεταξύ των διατηρητέων οι Αιτωλοακαρνάνες Π. Κορδολάιμης και Ανδρέας Βασιλόπουλος.

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέο στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, τον Υποστράτηγο Ανδρέα Αποστολόπουλο.

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:

1. Χρήστο Παπαζαφείρη
2. Εμμανουήλ Πλουμή
3. Ανδρέα Δασκαλάκη
4. Κωνσταντίνο Σκούμα
5. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
6. Ανδρέα Βασιλόπουλο
7. Νικόλαο Μενεξίδη
8. Φώτιο Δομζαρίδη
9. Νικόλαο Ζησιμόπουλο
10. Παναγιώτη Κορδολαίμη
11. Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)
12. Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω εννέα  Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από 30 ημέρες:

1. Γεώργιο Κωτσάκη
2. Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο
3. Δημήτριο Κοτσιάφτη
4. Σωτήριο Πανούση
5. Βλάσιο Βαλατσό
6. Γεώργιο Τσιρογιάννη
7. Αδαμάντιο Μητρόπουλο
8. Δημήτριο Τριγώνη
9. Νικόλαο Γεωργακόπουλο.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος.
Μιχαήλ Καραμαλάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.
Χρήστος Δραγατάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
Ανδρέας Αποστολόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.