Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Γνωστός εφοπλιστής με το πολυτελές σκάφος του στον Αστακό

Γνωστός εφοπλιστής με το πολυτελές σκάφος του στον Αστακό

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χρήστος Μπόνης

Óôï ëéìáíé ôïõ Áóôáêïõ êáôåðëåõóå ôï ðïëõôåëåò óáöïò ôïõ åöïðëéóôç Ðáíáã. Ôóáêïõ. Ï åöïðëéóôçò ìå  ôçí óõíôñïöéá ôïõ êáé ôï ðëçñùìá åäåóáí êáâï óôï ëéìáíé êáé áðïëáõóáí ôçí ïìïñöéá ôïõ êïëðïõ ôïõ Áóôáêïõ. Ìåëç ôçò óõíïäåéáò ôïõ êáôåâçêáí áðï ôï óêáöïò ãéá ìéá âïëôá óôçí ðïëç ôïõ Áóôáêïõ ðáñáëëçëá äå áðïëáõóáí åíá êáöå óôéò êáöåôåñéåò ðïõ âñéóêùíôáé óôçí ðáñáëáé .Ï åöïðëéóôçò ðñïôéìçóå íá áðïëáõóåé ôçí èåá áðï ôï ðëïéï êáé äåí áêïëïõèçóå ôïõò õðïëïéðïõò ôçò ðáñåáò. Óôçí óõíôñïöéá ôïõ åöïðëéóôç åðåéôá áðï ëéãåò ùñåò ðñïóôåèçêå êáé ç  äéåèõíôñéá ôçò Åèíéêçò Ðéíáêïèçêçò êáé ðñ. Õð. Ðïëéôéóìïõ Ìáñéíá Ëáìñáêç Ðëáêá . Ï åöïðëéóôçò Ðáí. Ôóáêïò êáé ç Ìáñ. Ðëáêá ðáñåìåéíáí óôïí Áóôáêï ãéá åíá 6ùñï ðåñéðïõ êáé óôçí óõíå÷åéá áíá÷ùñçóáí ãéá åôåñï ðñïïñéóìï

Στο λιμάνι του Αστακού κατέπλευσε το πολυτελές σκάφος του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου. Ο εφοπλιστής με  την συντροφιά του και το πλήρωμα έδεσαν κάβο στο λιμάνι και απόλαυσαν την ομορφιά του κόλπου του Αστακού.
Μέλη της συνοδείας του κατέβηκαν από το σκάφος για μια βόλτα στην πόλη, παράλληλα δε απήλαυσαν ενα καφέ στις καφετέριες που βρίσκονται στην παραλία.
Ο εφοπλιστής προτίμησε να απολαύσει την θέα από το πλοίο και δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους της παρέας. Στην συντροφιά του εφοπλιστή έπειτα από λίγες ώρες προστέθηκε και η  διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και πρ. Υπ. Πολιτισμού Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα. Ο εφοπλιστής Παν. Τσάκος και η Μαρ. Πλάκα παρέμειναν στον Αστακό για ένα 6ωρο περίπου και στην συνέχεια αναχώρησαν για άλλο προορισμό.

http://xiromeronews.blogspot.gr

 
 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.