Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

ΟΑΕΔ: Κόβει επιδόματα και παροχές από χιλιάδες ανέργους

ΟΑΕΔ: Κόβει επιδόματα και παροχές από χιλιάδες ανέργους

oaed708_17
Τεράστιο πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, θα φέρει η εφαρμογή του ν. 4430/2016 για την «Αλληλέγγυα Οικονομία», από τον ΟΑΕΔ, αφού μέσω αυτής τινάζονται στον αέρα επιδόματα, κοινωνικές παροχές όπως το φθηνό ρεύμα της ΔΕΗ και τις φοροαπαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για 1,1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους.

Στο εξής,  όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης, όπως ξεκαθαρίζει με χτεσινή εγκύκλιο του, ο ΟΑΕΔ, στην οποία άλλαζουν οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης, θα διαγράφονται από τις λίστες του οργανισμού και όταν επανεγγραφούν θα ξεκινήσουν από το μηδενική βάση, δηλαδή θα θεωρούνται άνεργοι για πρώτη φορά.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του ν.4430/2016 θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος).

Με το προηγούμενο καθεστώς η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης δεν αποτελούσε λόγο διαγραφής τους από τον ΟΑΕΔ και όταν επανέρχονταν στις λίστες του οργανισμού είχαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου που τους εξασφάλιζε ευνοϊκότερους όρους στις προκηρύξεις θέσεων απασχόλησης (κυρίως στην κοινωφελή εργασία), αλλά και διατήρηση των κοινωνικών παροχών και των φοροαπαλλαγών (π.χ. μη καταβολή ΕΝΦΙΑ) που δικαιούνταν από τη στιγμή που δεν καταργούταν αναδρομικά η ιδιότητα του ανέργου.

Με το νέο νόμο όμως του υπουργείου Εργασίας (ν. 4430/2016 για την «Αλληλέγγυα Οικονομία»), όσοι άνεργοι μπαίνουν σε προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) θα διαγράφονται από το μητρώο του ΟΑΕΔ, εκτός και αν πληρούν τις εξής τρεις προϋποθέσεις:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον 4 μήνες.

β) Να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος πριν από την έναρξή του στον ΟΑΕΔ.

γ) Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη από προηγούμενη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οπως ρητά αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του ν.4430/2016 θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος)».

Επίσης στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι: «Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ. 2961/54 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής (ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της απόφασης για επιδότηση».

Ουσιαστικά όποιος δεν πληροί έστω έναν από τους τρεις «όρους» βγαίνει αυτομάτως από τις λίστες των ανέργων. Αν παίρνει και επίδομα, θα αναστέλλεται μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα που παρακολουθεί. Ο ΟΑΕΔ θα τους επανεντάσσει μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά ο χρόνος που είχαν ως άνεργοι στο παρελθόν δεν θα προσμετράται για να έχουν αυξημένη μοριοδότηση σε προσλήψεις.

Παραδείγματα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

Ενδιαφερόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει από 20/03/2017 έως 20/10/2017 αλλά εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων την 20η/12/2016, δεν πληροί την προϋπόθεση α’ της παρ.2 του άρθρου 56 (τετράμηνη ανεργία) και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙI

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος ήδη 4 μήνες και δηλώνει ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις 26/03/2017 σε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μετά την 31η/12/2014 (ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) δεν πληροί την προϋπόθεση γ’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙII

Εγγεγραμμένος άνεργος για τον οποίο διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν έχει ενημερώσει εμπροθέσμως την Υπηρεσία πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, δεν πληροί την προϋπόθεση β’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

Επίσης, «οι επιδοτούμενοι άνεργοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.56 του ν.4430/2016, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω, θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και την τακτική επιδότηση ανεργίας και την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα με το ύψος της επιδοτούμενης κατάρτισης και χωρίς οποιονδήποτε συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ. 2961/54 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής (ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV

Άνεργος για τον οποίο έχει εγκριθεί δωδεκάμηνη επιδότηση, είναι εγγεγραμμένος δύο μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εντάσσεται σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότησή του αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το δελτίο του διαγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης της επιδότησης, μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, και να αιτηθεί τη συνέχιση της επιδότησής του. Ομοίως θα αναστέλλεται η επιδότηση λόγω ανεργίας και θα διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχει εμπρόθεσμα ενημερώσει την Υπηρεσία για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αν είχε συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Οι αλλαγές του νόμου

Ο νόμος του 2013 έλεγε ότι η συμμετοχή ανέργου σε πρόγραμμα κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής του από τον ΟΑΕΔ.

Ο νόμος του 2016 λέει ότι ο άνεργος διαγράφεται και μένει χωρίς επίδομα αν δεν έχει τις τρεις προϋποθέσεις κατά τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Με το νόμο του 2013 ο άνεργος δεν μπορούσε να πάρει και το επίδομα ανεργίας και το επίδομα κατάρτισης. Αν το επίδομα κατάρτισης ήταν μικρότερο, έπαιρνε και το επίδομα ανεργίας.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.